ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W HOMANIT

Zrównoważony rozwój to integralna część DNA spółki Homanit GmbH & Co. KG. Rentowność i świadomość ekologiczna idą przy tym w parze. Jako odnosząca sukcesy firma rodzinna w czwartym już pokoleniu mamy wysokie poczucie odpowiedzialności – wobec natury i oczywiście wobec naszych interesariuszy. Stawiamy czoła wyzwaniom.


Ścisły związek koncernu z jego otoczeniem tkwi w naturze naszych produktów. Nasze uszlachetniane, cienkie, średniej grubości oraz grube płyty pilśniowe powstają z cennego surowca, jakim jest drewno. Szanujemy i cenimy nasz ekosystem w szczególnym stopniu, a dbałość o przyrodę i energooszczędność są dla nas najwyższym priorytetem. Ale od początku:


Zrównoważony proces produkcji w Homanit GmbH & Co. KG zaczyna się od zakupów. Nie wykorzystujemy drewna pochodzącego z nielegalnej wycinki, jak również z wycinki lasów naturalnych oraz drewna z lasów wymagających ochrony, a materiał pozyskujemy przede wszystkim z przetrzebiania i pozostałości tartacznych z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Następnie do drewna, które w procesie produkcyjnym ulega rozwłóknieniu, dodajemy środki wiążące. Nasze systemy klejów o niskiej zawartości formaldehydu spełniają surowe wymagania niemieckiego rozporządzenia w sprawie zakazu chemikaliów (klasa emisji E1) i amerykańskiej EPA (CARB). Podczas przetwarzania w naszych fabrykach wykorzystuje się 100% surowca drzewnego. Ponieważ nasze zakłady produkcyjne posiadają własne ciepłownie na biomasę, odpady drzewne są wykorzystywane do wytwarzania ciepła. Nasze lokalizacje są regularnie audytowane i mogą wykazać się certyfikowanymi procesami zarządzania energią.

Homanit GmbH & Co. KG działa w szerokim kręgu interesariuszy, których potrzeby traktujemy niezwykle poważnie. Prowadzimy oparty na zaufaniu dialog z naszymi dostawcami i klientami. Zatrudniając ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników w naszych lokalizacjach, jesteśmy również ważnym pracodawcą dla regionów i oferujemy naszym pracownikom dobre i uczciwe warunki pracy. Znajduje to również odzwierciedlenie w wysokim zaangażowaniu naszych pracowników i ich wydajności, co każdego dnia posuwa nas krok naprzód – w kierunku jeszcze lepszych produktów i neutralnej dla klimatu przyszłości.

W szybko zmieniającym się środowisku Homanit GmbH & Co. KG dostrzega różne wyzwania, takie jak globalizacja, cyfryzacja, zmiany klimatyczne i brak zasobów, zmiany demograficzne, niedobór wykwalifikowanych pracowników i rosnąca urbanizacja, z którą musi się zmierzyć społeczeństwo. Jednocześnie zmieniają się również wymagania prawne dla firm w związku z kryteriami ESG. Jako grupa działamy zgodnie z naszymi przekonaniami, a jednocześnie mamy obowiązek wnieść swój wkład i odpowiednio go zrelacjonować.

Podstawą długoterminowej, przynoszącej wartość dodaną strategii zrównoważonego rozwoju jest staranny proces opracowywania strategii. W ramach analizy środowiskowej spółka Homanit GmbH & Co. KG intensywnie zajęła się zewnętrznymi wymaganiami i trendami oraz zbadała wewnętrzne warunki ramowe w firmie. Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, który spółka-matka planuje opublikować w 2022 roku, szczegółowo i przejrzyście opisuje strategię zrównoważonego rozwoju i proces jej powstawania w ramach koncernu.


Pobieranie dalszych informacji i certyfikatów.