ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W HOMANIT

We wszystkich aspektach życia obserwujemy, jak duże znaczenie ma zrównoważony rozwój, a obowiązkiem przedsiębiorstw, jako podmiotów gospodarczych, jest wniesienie znaczącego wkładu w kształtowanie zrównoważonej przyszłości, w której będą chciały żyć przyszłe pokolenia. Jako wiodący dostawca płyt MDF i HDF, który w swojej pracy wykorzystuje zasoby naturalne, takie jak drewno, zrównoważone działanie od zawsze zakotwiczone jest w filozofii naszej firmy.

Aby w nadchodzących latach kontynuować nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w ukierunkowany sposób, w ciągu ostatnich lat intensywnie pracowaliśmy nad opracowaniem strategii zrównoważonego rozwoju. Wraz z naszym niedawno opublikowanym pierwszym raportem zrównoważonego rozwoju pragniemy umożliwić naszym interesariuszom głębszy wgląd w nasze najważniejsze pola działania, cele i środki.

Raport zrównoważonego rozwoju 2021

  Strategia zrównoważonego rozwoju


Zrównoważony rozwój jest zakodowany w DNA firmy Homanit GmbH & Co. KG. Towarzyszy mu rentowność i świadomość ekologiczna. Jako odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo rodzinne w czwartym pokoleniu mamy wysokie poczucie odpowiedzialności – wobec przyrody i oczywiście wobec naszych interesariuszy. Stawiamy sobie wyzwania.


Ścisły związek między Grupą a jej otoczeniem jest zakorzeniony w naturze jej produktów. Nasze uszlachetnione, cienkie płyty drewnopochodne o średniej i wysokiej gęstości powstają z cennego surowca, jakim jest drewno. Cenimy nasz ekosystem i podchodzimy do niego z dużym szacunkiem, a dbałość o przyrodę i efektywne energetycznie zarządzanie jest dla nas najwyższym priorytetem. Ale od początku:

Zrównoważony proces produkcji Homanit GmbH & Co. KG rozpoczyna się już w momencie pozyskiwania surowców. Nie korzystamy z drewna pochodzącego z nielegalnej wycinki lub karczowania lasów naturalnych, a także drewna pochodzącego z lasów objętych ochroną. Stawiamy przede wszystkim na odpady drzewne i pozostałości z tartaków z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Do drewna rozdrobnionego w procesie produkcyjnym jest następnie dodawany środek wiążący. Nasze systemy klejenia o niskiej zawartości formaldehydów spełniają surowe wytyczne niemieckiego rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania środków chemicznych (klasa emisji E1) oraz amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA (CARB). Podczas obróbki w naszych zakładach wykorzystywane jest do 100% przychodzącego surowca drzewnego. Ponieważ nasze zakłady produkcyjne dysponują własnymi ciepłowniami na biomasę, odpady drzewne są wykorzystywane do wytwarzania ciepła. Nasze zakłady są w regularnych odstępach czasu poddawane audytom i mogą pochwalić się certyfikowanymi procesami zarządzania energią.

Działalność Homanit GmbH & Co. KG obejmuje szeroką grupę interesiaruszy, których potrzeby traktujemy bardzo poważnie. Utrzymujemy oparte na zaufaniu relacje z naszymi dostawcami i klientami. Zatrudniając ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników jesteśmy ważnym pracodawcą w regionach, w których mamy nasze siedziby, oraz oferujemy naszym pracownikom dobre i sprawiedliwe warunki zatrudnienia. Widoczne jest to również w wysokim poziomie zaangażowania naszych pracowników i ich wydajności, które każdego dnia zbliżają nas do naszego celu – jeszcze lepszych produktów i neutralnej dla klimatu przyszłości.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości firma Homanit GmbH & Co. KG dostrzega różne wyzwania, takie jak globalizacja, cyfryzacja, zmiany klimatyczne i brak zasobów, zmiany demograficzne, niedobór wykwalifikowanych pracowników i postępująca urbanizacja, z którymi musi się zmierzyć firma. Jednocześnie zmieniają się wymagania prawne dla przedsiębiorstw w związku z kryteriami ESG. Jako Grupa działamy świadomie, a także mamy obowiązek wnieść swój wkład i odpowiednio o nim poinformować.


Pobieranie dalszych informacji i certyfikatów.