Ogólne warunki dostaw i płatności firmy HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. (Wersja czerwiec 2012)

 

 

§1 Obowiązywanie Warunków:

(1) Niniejsze ogólne warunki dostaw i płatności (w dalszej części „Warunki“) znajdują wyłączne zastosowanie do  wszystkich dostaw i świadczeń HOMANIT Krosno Odrzańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim (dalej „Sprzedający”). Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Wyłącza się zastosowanie sprzecznych, odmiennych lub uzupełniających ogólnych warunków Kupującego, także w przypadku, gdy Kupujący złożył na ich podstawie zamówienie lub inne oświadczenie, jak również w przypadku, gdy Sprzedający wiedząc o odmiennych warunkach Kupującego zrealizował na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. 

(2) Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

(3) Niniejsze Warunki mają postać elektroniczną i udostępnianie są Kupującemu w formie pliku komputerowego dostępnego w powszechnie stosownym formacie na stronie internetowej (www.homanit.pl) w sposób umożliwiający Kupującemu pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Niniejsze Warunki tracą moc z chwilą opublikowania w/w na stronie internetowej nowych warunków lub z chwilą dostarczenia nowych warunków Kupującemu.  


§2 Oferta i zawarcie umowy:

(1) Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

(2) Umowa zawierana jest na podstawie zamówienia Kupującego. Zamówienie to stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a Kupujący związany jest złożonym zamówieniem przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni od dnia jego wpływu u Sprzedającego. Zamówienia Kupującego wymagają każdorazowo wyraźnego pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez Sprzedającego, a do tego czasu nie wiążą Sprzedającego. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. 

(3) Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego różni się od treści zamówienia złożonego przez Kupującego, zawarcie umowy następuje na zaproponowanych przez Sprzedającego warunkach, jeżeli Kupujący najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie odrzuci go w sposób wyraźny na piśmie 

(4) Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

(5) Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

 
§3 Miejsce i terminy dostawy:

(1) W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, miejscem spełnienia świadczenia Sprzedającego (miejscem dostawy) jest siedziba zakładu Sprzedającego. 

(2) Terminem dostawy jest termin wynikający z zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy  w terminie wskazanym w zamówieniu Kupującego, Sprzedający potwierdzając przyjęcie zamówienia określi równocześnie w sposób wiążący inny termin dostawy, z zastrzeżeniem §2.3 niniejszych Warunków.

(3) Termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności poda niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy, gdy również dokona umówionych wpłat). Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawidłowych i niekompletnych danych zamówienia oraz za błędy/opóźnienia wynikłe z tej przyczyny.

(4) Terminy dostawy uważa się za dochowane, jeśli do upływu tych terminów zgłoszono gotowość przedmiotu dostawy do wysyłki. Terminy dodatkowe Kupujący zobowiązany jest wyznaczać Sprzedającemu na piśmie i nie mogą być one krótsze niż 2 tygodnie od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego.     

(5) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Sprzedającego okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. problemy z zaopatrzeniem w surowce, zakłócenia pracy zakładu spowodowane w szczególności przez ogień, wodę, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk, lokaut, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa,  również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach Sprzedający uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym Sprzedający powiadomi Kupującego. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu dostawy Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. O ile jednak powyższe przeszkody spowodują przekroczenie uzgodnionego terminu dostawy o co najmniej 1 miesiąc zarówno Sprzedającemu jak i Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej części, przy czym Kupującemu prawo to przysługuje pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Sprzedającemu zgodnie z §3.4. in fine niniejszych Warunków. W powyższych przypadkach Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego.

(6) W przypadku niedochowania terminu dostawy z winy Sprzedającego i poniesienia w związku z tym przez Kupującego szkody, Kupujący uprawniony jest do żądania zryczałtowanego odszkodowania. Odszkodowanie to obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a jego wysokość wynosi maksymalnie 1% za każdy pełny tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż łącznie 5 % wartości netto tej części dostawy, która w wyniku zwłoki nie mogła zostać wykorzystana we właściwym czasie lub nie mogła zostać wykorzystana zgodnie z umową.  Ponadto Kupujący uprawniony jest – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Sprzedającemu zgodnie z §3.4. in fine niniejszych Warunków - do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu/zwłoce z odbiorem towaru. Jakiekolwiek dalsze ewentualne roszczenia Kupującego z tytułu zwłoki w dostawie, w szczególności roszczenia odszkodowawcze są – z zastrzeżeniem postanowień §8 niniejszych Warunków – wyłączone.  

(7) Dopuszcza się dostawy częściowe/częściami. Dostawy częściowe mogą być odrębnie fakturowane. W przypadku, gdy Sprzedający wykona umowę w części, wyżej wymienione uprawnienia (w szczególności prawo odstąpienia) przysługują Kupującemu wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części umowy. Dostawy zmniejszone lub zwiększone do 10 % uznaje się za zgodne z umową. 

(8) Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego zgłoszono gotowość do wysyłki, przed upływem terminu dostawy. W przeciwnym przypadku Sprzedający uprawniony jest według własnego wyboru, każdorazowo na koszt i ryzyko Kupującego do wysyłki towaru lub jego magazynowania lub po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu, do jego sprzedaży z wolnej ręki na warunkach według uznania Sprzedającego, przy czym kwoty uzyskane ze sprzedaży zostaną zaliczone na wierzytelności Sprzedającego z tytułu dostawy nieodebranego towaru, a Kupujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy w cenie. Powyższe obowiązuje w przypadku, gdy wysyłka towaru nie może zostać wykonana z innych przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 


§ 4 Ceny i płatności:

(1) W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień podane przez Sprzedającego ceny są cenami według formuły EXW zgodnie z Incoterms 2000. Ceny te są cenami netto i ulegają powiększeniu o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

(2) Obowiązującą ceną dla danej dostawy jest cena wskazana przez Sprzedającego w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku jednak realizacji dostawy w terminie późniejszym niż 4 miesiące od dnia potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo zastosowania ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu realizacji dostawy.  

(3) Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany cen w przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na życzenie Kupującego nastąpi zmiana formatu (wymiarów) zamówionych towarów o więcej niż 2% w stosunku do formatu pierwotnie zamówionego. 

(4) W braku wyraźnych odmiennych pisemnych uzgodnień, wszelkich płatności - także w przypadku dostaw częściowych - Kupujący dokonuje bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach Sprzedający może udzielić Kupującemu rabatu z tytułu szybszej płatności (skonto) od ceny netto (bez ewentualnych kosztów transportu), przy czym ewentualne skonto przyznawane jest wyłącznie pod warunkiem całkowitego i terminowego uregulowania wszelkich innych zobowiązań płatniczych wynikających z wcześniejszych dostaw. Skonta nie udziela się w odniesieniu do zamówień o wartości netto towarów niższej niż równowartość 100 EURO. Za pisemną zgodą Sprzedającego zapłata może nastąpić również czekiem lub wekslem, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za okazanie i za wniesienie protestu w odpowiednim terminie. Wszelkie koszty powstałe po stronie Sprzedającego w związku z dyskontem czeków lub weksli obciążają Kupującego. 

(5) W przypadku płatności przelewem dniem zapłaty jest dzień uznania wskazanego w fakturze VAT rachunku bankowego Sprzedającego kwotą przelewu.

(6) Niezależnie od wskazań Kupującego, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Sprzedającemu przysługuje niezależnie od wskazań Kupującego prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej.

(7) W przypadku braku zapłaty w terminie Kupujący popada w opóźnienie, bez konieczności wykazywania innych przesłanek. Od dnia popadnięcia w opóźnienie Sprzedający uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych, a wszelkie zobowiązania płatnicze Kupującego wobec Sprzedającego wynikające z wzajemnych stosunków handlowych stają się natychmiast wymagalne i Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty i to nie to niezależnie od terminu wymagalności przyjętych weksli. 

(8) Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Kupującego, w szczególności jeśli nie jest możliwa realizacja wystawionych przez niego weksli lub czeków, ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Kupującego lub zmniejszył wysokość limitu kredytowego, w stosunku do Kupującego złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało postępowania naprawcze, Sprzedający uprawniony jest powstrzymać się z realizacją złożonych a niezrealizowanych zamówień lub uzależnić ich realizację od niezwłocznego przedłożenia we wskazanym przez siebie terminie określonych przez Sprzedającego (zarówno co do formy jak i treści) zabezpieczeń (np. gwarancja bankowa polskiego banku) lub zapłaty z góry (przedpłata), a w przypadku nie uczynienia zadość  wezwaniu Sprzedającego, bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu odstąpić od wszelkich lub niektórych umów i to według uznania Sprzedającego w całości lub w części. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu wobec Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Kupujący zwróci poniesione przez Sprzedającego udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez Sprzedającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych. 

(9) Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca mu wobec Sprzedającego wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została przez Sprzedającego wyraźnie uznana na piśmie. Kupującemu nie przysługuje jednak prawo dokonania potrącenia z wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu. Kupującemu nie przysługuje prawo wstrzymania płatności z jakiegokolwiek tytułu.


§ 5 Zastrzeżenie własności:

(1) Wszelkie dostawy i świadczenia sprzedającego dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności. Dostarczony towar (w dalszej części „towar zastrzeżony”) pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania przez Kupującego, wszelkich wierzytelności wynikających z wzajemnych stosunków handlowych, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi.

(2) Kupujący nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej wyraźnej zgody Sprzedającego do ustanawiania zastawu, przewłaszczania na zabezpieczenie ani też obciążania w inny sposób towaru zastrzeżonego. W przypadku ingerencji osób trzecich, w szczególności skierowania egzekucji w stosunku do towaru zastrzeżonego, Kupujący zobowiązany jest wskazać na prawo własności Sprzedającego, poinformować go niezwłocznie o fakcie ingerencji oraz udzielić Sprzedającemu wszelkiej pomocy niezbędnej do ochrony jego praw. Kupujący ponosi wszelkie koszty ochrony przysługującego Sprzedającemu prawa własności. 

(3) W przypadku naruszenia przez Kupującego umowy – w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie – Sprzedający uprawniony jest do żądania natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego, a Kupujący zobowiązany jest towar ten Sprzedającemu wydać względnie przelać na Sprzedającego jego roszczenia wobec osób trzecich o wydanie towaru zastrzeżonego. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru zastrzeżonego. Wystąpienie z żądaniem zwrotu towaru zastrzeżonego pozostaje bez wpływu na ważność zawartej umowy i nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający złoży wyraźne pisemne oświadczenie o odstąpieniu.  

(4) Kupujący zobowiązany jest każdorazowo na własny koszt przechowywać starannie towar zastrzeżony oraz ubezpieczyć go do wysokości jego ceny zakupu od zwyczajowych ryzyk, w szczególności od ognia, wody i kradzieży. Kupujący przelewa na Sprzedającego już teraz roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem w wysokości odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego. Na żądanie Sprzedającego Kupujący wyda mu polisy ubezpieczeniowe w celu dochodzenia świadczeń ubezpieczeniowych.

(5) Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także towary powstałe w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania z innymi rzeczami. Przetworzenie połączenie lub pomieszanie towaru zastrzeżonego następuje zawsze na rzecz Sprzedającego, nie powodując jednakże powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący dokona połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami nie stanowiącymi własności Sprzedającego, Sprzedający nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w udziale oznaczonym proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z faktury VAT w stosunku do wartości nowej rzeczy, który to udział we współwłasności staje się towarem zastrzeżonym w rozumieniu niniejszych Warunków. Na wypadek, gdyby wartość nakładu pracy Kupującego przewyższała wartość przetworzonego towaru zastrzeżonego lub gdy towar zastrzeżony zostałby połączony z rzeczami nie stanowiącymi własności Sprzedającego w taki sposób, iż stałby się on częścią składową innej rzeczy głównej stanowiącej własność Kupującego, Kupujący przenosi na Sprzedającego już teraz nieodpłatnie prawo współwłasności nowej rzeczy w odpowiednim stosunku. Przechowanie przez Kupującego towarów powstałych w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania zastępuje ich wydanie. 

(6) Sprzedający uprawniony jest do przetworzenia, połączenia lub pomieszania oraz  odsprzedaży towaru zastrzeżonego, jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych oraz jedynie tak długo, jak długo Kupujący wywiązuje się w sposób należyty z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedającego, w szczególności zobowiązań płatniczych i nie zachodzą inne okoliczności wskazane w §4.7. zdanie 1 niniejszych Warunków. W pozostałym zakresie Kupujący nie jest uprawniony do jakichkolwiek rozporządzeń towarem zastrzeżonym.  

(7) Tytułem zabezpieczenia Kupujący przelewa już teraz na Sprzedającego wszelkie przysługujące mu wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a Sprzedający niniejszym przelew ten przyjmuje. W przypadku zbycia przez Kupującego towaru zastrzeżonego – po jego przetworzeniu lub połączeniu/pomieszaniu z rzeczami nie stanowiącymi własności Sprzedającego - Kupujący przelewa niniejszym już teraz na Sprzedającego wszelkie przysługujące mu z tego tytułu wierzytelności i prawa uboczne do wysokości wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z wystawionych przez Sprzedającego faktur, a Sprzedający niniejszym przelew ten przyjmuje. W przypadku, gdy klient Kupującego w sposób skuteczny wyłączył wobec siebie prawo przelewu wierzytelności, to w stosunku wewnętrznym pomiędzy Sprzedającym i Kupującym przyjmuje się, iż wyżej wskazane wierzytelności, niezależnie od ich rodzaju, zostały w sposób skuteczny przelane na Sprzedającego. Na wypadek, gdy Kupujący zgodnie z poniższymi postanowieniami §5.8 niniejszych Warunków utraci prawo do dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do dochodzenia tych wierzytelności w jego imieniu i na rachunek Sprzedającego.      

(8) Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Kupujący jest uprawniony i zobowiązany w sposób odwołalny do dochodzenia przelanych na Sprzedającego wierzytelności. Nie narusza to prawa do dochodzenia tych wierzytelności przez Sprzedającego – jednakże Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Kupujący należycie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedającego, w szczególności zobowiązań płatniczych i nie zachodzą inne okoliczności wskazane w §4.7. zdanie 1 niniejszych Warunków. W przeciwnym przypadku Kupujący traci prawo dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu i na nasze wezwanie zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wszystkich przelanych na Sprzedającego wierzytelnościach oraz osobach dłużników, ujawnić przelew wierzytelności wobec dłużników oraz przekazać Sprzedającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do dochodzenia tych wierzytelności. Sprzedający uprawniony jest także do bezpośredniego poinformowania dłużników Kupującego o dokonanej cesji i wezwania ich do bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz.   

(9) Wszelkie ewentualne koszty (w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych) związane z przelewem wierzytelności ponosi Kupujący. 

§6 Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia:

W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego na terenie zakładu Sprzedającego. W przypadku opóźnienia się odbioru / wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki. 


§ 7 Odpowiedzialność za wady:

(1) Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia Sprzedającego o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszymi Warunkami. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania każdej dostawy pod kątem wad ilościowych, widocznych i możliwych do wykrycia wad jakościowych oraz zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem oraz zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego na piśmie o ewentualnych wadach/brakach niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania towaru. O wadach ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego badania Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego na piśmie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady. Niedochowanie powyższych terminów reklamacyjnych powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Podjęcie przez Sprzedającego kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez Sprzedającego zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady. 

(2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, rozładunku i/lub składowania, w tym także poprzez narażenie towarów na działanie warunków atmosferycznych i/lub substancji chemicznych, naturalnego zużycia, niestosowania się do instrukcji Sprzedającego dotyczących eksploatacji i konserwacji, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania towaru, wadliwego montażu.

(3) Za dopuszczalne uznaje się nieistotne odchylenia w kolorze, wyglądzie, właściwościach powierzchni, wymiarach, twardości, wytrzymałości, absorpcji wody,  które to odchylenia nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. 

(4) Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 1 roku od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku wad fizycznych ujawnionych w w/w okresie rękojmi Sprzedający zobowiązuje się wg własnego wyboru bezpłatnie albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad, o ile dana wada istniała już przed przejściem ryzyka lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanej rzeczy. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Kupujący.  

(5) Celem umożliwienia Sprzedającemu wywiązania się z obowiązków wskazanych w §7.4. Kupujący zobowiązany jest do wyznaczenia Sprzedającemu odpowiedniego terminu, przy czym termin uważa się za odpowiedni, jeśli wynosi co najmniej 30 dni roboczych. Sprzedający może odmówić usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli byłoby to związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Jako niewspółmiernie wysokie należy uznać w szczególności koszty, które przekraczają 30% wartości rynkowej towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi.

(6) W przypadku odmowy, o której mowa powyżej w § 7.5 lub w przypadku, gdy naprawa lub dostawa towarów wolnych od wad nie powiedzie się dwa razy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej wadliwego towaru albo do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Kupującemu wyłącznie w zakresie określonym w §8 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do żądania obniżenia ceny.

(7) Towary wymienione związku z naprawą /wymianą wadliwego towaru stają się własnością Sprzedającego. 

(8) W przypadku reklamacji bezzasadnych Kupujący zwróci Sprzedającemu na jego żądanie wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z postępowaniem reklamacyjnym..

(9) Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Sprzedającego tylko Kupujący; roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

(10) Niniejsze Warunki nie stanowią żadnej podstawy do udzielenia Kupującemu jakiejkolwiek gwarancji za jakość towarów lub zapewnienia o właściwościach towarów. 

§8 Odpowiedzialność odszkodowawcza:

(1) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Sprzedającego, z wyłączeniem utraconych korzyści.  

(2) Postanowienia §8.1. niniejszych Warunków obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

(3) W pozostałym zakresie jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze Kupującego wobec Sprzedającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone.  


§ 9 Prawo właściwe. Właściwość sądu. Pozostałe postanowienia:

(1) Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieregulowanych niniejszym Warunkami zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego.

(2) Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedający jest uprawniony do pozwania Kupującego przed sądem miejsca  siedziby/zamieszkania Kupującego.

(3) O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, przelew praw i obowiązków Kupującego wynikających z umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków jest wyłączony.

(4) Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o formie pisemnej, wystarczającym jest także wysłanie pisma faxem lub poczta elektroniczną. 

(5) Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego (HOMANIT Krosno Odrzańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie) jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U 02.101.926 z późniejszymi zmianami) dla celów należytego wykonania zawartych umów oraz w celach marketingowych. Udostępnienie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupującemu przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

§ 10 Klauzula salwatoryjna:

W przypadku ewentualnej bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków pozostałe postanowienia niniejszych Warunków oraz zawartych na ich podstawie umów pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.

 

§1 Gültigkeit der Bedingungen:

(1) Diese allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen (im weiteren "Bedingungen" genannt) finden alleinige Anwendung für alle Lieferungen und Leistungen der „HOMANIT Krosno Odrzańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim (im weiteren "Verkäufer" genannt). Diese Bedingungen werden zum Bestandteil aller Verkaufs- und Lieferverträge (im weiteren "Vertrag" genannt) und finden auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer Anwendung, auch wenn sie in jeweiligem Fall nicht ausdrücklich erneut vereinbart werden. Die Anwendung von widersprechenden, abweichenden oder ergänzenden Bedingungen des Käufers wird ausgeschlossen, auch im Falle, wenn der Käufer auf ihrer Grundlage den Auftrag erteilte oder eine Erklärung abgab, sowie im Falle, wenn der Verkäufer, der den abweichenden Bedingungen des Käufers bewusst war, eine Lieferung zu seinem Gunsten ohne zusätzliche Vorbehalte realisierte. 

(2) Alle Abweichungen von diesen Bedingungen sowie Änderungen und Ergänzungen des Vertrags, der auf ihrer Basis abgeschlossen wurde, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(3) Diese Bedingungen bestehen in elektronischer Form und werden dem Käufer als eine Datei in einem allgemein verwendeten Format auf der Website  (www.homanit.pl) bereitgestellt, so dass sie vom Käufer im normalen Handlungsvorgang heruntergeladen, gespeichert und geöffnet werden können. Diese Bedingungen treten außer Kraft mit der Veröffentlichung auf der o/g Website neuer Bedingungen oder mit der Zustellung neuer Bedingungen dem Käufer.


§2 Angebot und Vertragsabschluss:

(1) Informationen, Preislisten und andere Werbungs- und Geschäftsinformationen des Verkäufers stellen kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches, sondern lediglich eine Einladung zu Verhandlungen dar.

(2) Der Vertrag wird aufgrund des Auftrags des Käufers abgeschlossen. Dieser Auftrag stellt ein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar und der Käufer ist an den erteilten Auftrag durch mindestens 7 (sieben) Tagen nach seinem Eingang bei dem Verkäufer gebunden. Die Aufträge des Käufers bedürfen jeweils einer schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers, und bis zu diesem Zeitpunkt sind sie für den Verkäufer nicht bindend. Der Vertrag gilt als abgeschlossen mit der ausdrücklichen schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers. 

(3) Sollte sich die Auftragsbestätigung des Verkäufers vom Inhalt des vom Käufer erteilten Auftrags unterscheiden, wird der Vertragsabschluss zu den Bedingungen erfolgen, die vom Verkäufer vorgeschlagen wurden, sofern der Käufer spätestens 3 (drei) Tage nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung diese ausdrücklich schriftlich nicht abweist. 

(4) Mündliche oder telefonische Vereinbarungen werden bindend mit ihrer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.

(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentums- und Urheberrecht an den Zeichnungen, Kalkulationen, technischen Berechnungen, begutachtenden Behandlungen und anderen Unterlagen, die dem Käufer beim Vertragsabschluss zu- oder bereitgestellt wurden, vor.  Sie sind nur für die Zwecke des Vertragsabschlusses bestimmt und dürfen weder im Ganzen noch zum Teil vervielfältigt oder den Dritten ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Verkäufers zugänglich gemacht werden.  

  
§3 Lieferort und- termin:

(1) Ohne abweichende ausdrückliche schriftliche Vereinbarungen gilt als Erfüllungsort der Leistung des Verkäufers (Lieferort) der Sitz seines Werkes. 

(2) Als Liefertermin gilt der Termin aus der Auftragsbestätigung des Verkäufers. Sollte die Lieferung in dem im Auftrag des Käufers angegebenen Termin nicht erfolgen können, wird der Verkäufer mit der Auftragsbestätigung zugleich einen anderen Liefertermin bindend bestimmen, unter dem Vorbehalt des §2.3 dieser Bedingungen.

(3) Der Liefertermin beginnt seine Laufzeit erst dann, wenn der Käufer alle Unterlagen und Informationen überweist, die zur ordnungsgemäßen Lieferung benötigt werden (insbesondere die erforderlichen technischen Daten der bestellten Ware angibt und bei der vereinbarten Vorauszahlung auch die festgelegten Zahlungen vornimmt. Der Käufer trägt volle Verantwortung für die Folgen der Angabe von falschen oder unvollständigen Auftragsdaten sowie für die Fehler/Verspätungen, die daraus erfolgen.   

(4) Die Liefertermine gelten als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft des Liefergegenstands gemeldet wurde. Der Käufer hat dem Verkäufer schriftlich die Nachfristen zu setzen, die nicht kürzer als 2 Wochen ab Erhalt der Information über die Festsetzung einer Nachfrist durch den Verkäufer sein dürfen. 

(5) Der Verkäufer haftet nicht für die Nichteinhaltung des Liefertermins im Falle höherer Gewalt oder anderer, nicht voraussehbarer, außerordentlicher und vom Verkäufer nicht verschuldeter Umstände, die die termingerechte Erfüllung der Verpflichtung wesentlich  erschweren oder verhindern. Es bezieht sich insbesondere auf solche Umstände wie z.B. Probleme mit der Rohstoffversorgung, Betriebsstörungen, die durch Feuer, Wasser, Ausfälle der Produktionsanlagen und Maschinen, Streik, Aussperrung, Materialdefizit, Energie, fehlende oder erschwerte Transportmöglichkeiten, Handlungen der staatlichen Behörden, Änderungen der Rechtsvorschriften verursacht werden, auch wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers oder ihren Unterlieferanten auftreten. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, den Liefertermin um die Andauer des Hindernisses sowie um den Zeitraum, der für die Wiederaufnahme der Lieferungen erforderlich ist, zu verschieben. Er wird den Käufer darüber in Kenntnis setzen. Vor dem Ablauf des oben genannten, verlängerten Liefertermins ist der Käufer nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Verursachen jedoch die oben genannten Hindernisse die Überschreitung des festgelegten Termins um mindestens 1 Monat, so steht sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer das Recht zu, vom nicht erfüllten Teil des Vertrags zurückzutreten, wobei der Käufer nur dann dazu berechtigt ist, wenn die früher dem Verkäufer gemäß dem §3.4. in fine dieser Bedingungen gesetzte Nachfrist wirkungslos abgelaufen ist. In den oben genannten Fällen stehen dem Käufer keinerlei Schadenersatzansprüche gegenüber dem Verkäufer zu.

(6) Bei der durch den Verkäufer verschuldeten Nichteinhaltung des Liefertermins und dem daraus resultierenden Schaden des Käufers, ist der Käufer berechtigt eine pauschalierte Entschädigung zu verlangen.  Die Entschädigung umfasst die typischen Schaden, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbar waren. Ihre Höhe beträgt maximal 1% für jede volle Verzugswoche, jedoch nicht mehr als 5% des Nettowerts des Lieferteils, der infolge des Verzugs nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgerecht ausgenutzt werden konnte. Nach dem wirkungslosen Ablauf der früher dem Verkäufer gemäß dem §3.4. in fine dieser Bedingungen gesetzten Nachfrist ist der Käufer darüber hinaus berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht steht dem Käufer dann nicht zu, wenn er selber in Verzug mit der Abnahme der Ware ist. Jegliche etwaige Ansprüche des Käufers aus dem Lieferverzug, insbesondere die Schadenersatzansprüche, sind unter dem Vorbehalt der Bestimmungen des §8 dieser Bedingungen ausgeschlossen.  

(7) Es werden die Teillieferungen zugelassen. Die Teillieferungen können gesondert fakturiert werden. Sollte der Verkäufer den Vertrag in einem Teil erfüllen, stehen die o/g Rechte (insbesondere das Rücktrittsrecht) dem Käufer ausschließlich in Bezug auf den nicht erfüllten Vertragsteil zu. Die um bis 10% verminderten oder vergrößerten Lieferungen gelten als vertragsgerecht. 

(8) Der Käufer ist verpflichtet, die versandbereit gemeldete Ware vor Ablauf des Liefertermins abzunehmen. Sonst ist der Verkäufer berechtigt, nach eigener Wahl, jeweils zu Kosten und aufs Risiko des Käufers die Ware zu versenden oder sie zu lagern oder sie nach vorherigen Benachrichtigung des Käufers und wirkungslosem Ablauf der Nachfrist freihändig zu den Bedingungen nach dem Ermessen des Verkäufers zu veräußern, wobei die Beträge aus der Veräußerung werden auf die Forderungen des Verkäufers aus der Lieferung der nicht abgenommenen Ware angerechnet, und der Käufer verpflichtet sich die etwaige Preisdifferenz zu decken. Das Obige gilt in dem Fall, wenn die Versendung der Ware aus anderen Gründen nicht erfolgen kann, für die der Verkäufer nicht haftet. 


§ 4 Preise und Zahlungen:

(1) Bei keinen abweichenden ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarungen gelten die vom Verkäufer genannten Preise EXW gemäß Incoterms 2000. Die Preise verstehen sich netto und werden um die zum Tag der Rechnungsausstellung geltende Mehrwertsteuer vergrößert.   

(2) Der für die jeweilige Lieferung gültige Preis ist der Preis, der vom Verkäufer in der schriftlichen Auftragsbestätigung angegeben wurde. Sollte jedoch die Lieferung später als 4 Monate nach der Auftragsbestätigung des Verkäufers ausgeführt werden, behält sich der Verkäufer das Recht vor, einen Preis von seiner zum Tage der Lieferungsausführung geltenden Preisliste anzuwenden.  

(3) Der Verkäufer behält sich außerdem das Recht vor, die Preise anzupassen, wenn es nach der erfolgten Auftragsbestätigung auf Wunsch des Käufers zur Änderung des Formats (der Abmessungen) von bestellten Waren um mehr als 2% im Verhältnis zum ursprünglich bestellten Format kommt.      

(4) Bei keinen abweichenden schriftlichen Vereinbarungen wird der Käufer alle Zahlungen – auch bei Teillieferungen – ohne Abzüge (Bankgebühren usw.) innerhalb 30 Tage ab Datum der Rechnungsausstellung vornehmen. In den individuell festgelegten Fällen kann der Verkäufer dem Käufer einen Preisnachlass aus der schnelleren Zahlung (Skonto) vom Nettopreis (ausschließlich etwaiger Transportkosten) gewähren, wobei das eventuelle Skonto ausschließlich dann gewährt wird, wenn alle anderen Zahlungsverbindlichkeiten aus den früheren Lieferungen vollständig und termingerecht beglichen wurden. Das Skonto wird nicht gewährt für die Aufträge mit dem Nettowert unter 100,- EUR. Gegen schriftliche Zustimmung des Verkäufers kann die Zahlung auch mit dem Scheck oder Wechsel erfolgen, wobei der Verkäufer keine Haftung dafür übernimmt, dass diese rechtzeitig vorgezeigt und zu Protest gegeben werden. Alle Kosten, die beim Verkäufer aus dem Diskont der Schecks oder Wechsel entstehen, gehen zu Lasten des Käufers. 

(5) Bei der Zahlung mit der Banküberweisung gilt als Zahlungstag der Tag, an dem der Überweisungsbetrag auf dem auf der MwSt.-Rechnung angegebenen Bankkonto gutgeschrieben wird.  

(6) Abgesehen von den Angaben des Käufers werden die Zahlungen zuerst auf die früher fälligen Forderungen angerechnet. Sollten die zusätzlichen Kosten oder Zinsen von der überfälligen Forderung entstehen, so steht dem Käufer unabhängig von den Angaben des Käufers das Recht zu, die vorgenommenen Zahlungen in erster Linie auf die Kosten, Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.  

(7) Bei nicht termingerechter Zahlung gerät der Käufer in Verzug, ohne andere Voraussetzungen aufweisen zu müssen. Vom Tag des Verzuggeratens an ist der Verkäufer berechtigt, die gesetzlichen Zinsen anzurechnen, und alle Zahlungsverbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen werden sofort fällig und der Verkäufer ist berechtigt, ihre Zahlung geltend zu machen, unabhängig von der Fälligkeit der angenommenen Wechsel.    

(8) Beim Zahlungsverzug des Käufers oder der Kenntnisnahme des Verkäufers über die Umstände, die auf Verschlechterung der Zahlungs- und/oder Kreditfähigkeit des Käufers hindeuten können, insbesondere wenn die Einlösung der von ihm ausgestellten Wechsel oder Schecks unmöglich ist, der Versicherer des Geschäftes die Gewährung oder Fortsetzung der Versicherung des Verkaufs an den Käufer verweigert oder die Höhe des Kreditlimits reduziert, gegen den Käufer ein Antrag auf die Bekanntgabe der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder ein Sanierungsverfahren eingeleitet wurde, ist der Verkäufer darüber hinaus berechtigt, die Ausführung der erteilten und nicht realisierten Aufträge einzustellen oder ihre Ausführung von der umgehenden Vorlegung in dem von ihm festgelegten Termin der durch den Verkäufer bestimmten (hinsichtlich der Form und des Inhalts) Sicherheiten (z.B. der Bankgarantie einer polnischen Bank) oder von der Vorauszahlung abhängig zu machen, und im Falle wenn der Aufforderung des Verkäufers nicht genuggetan wird, ohne eine Nachfrist zu setzen, von allen oder manchen Verträgen nach dem Ermessen des Verkäufers im Ganzen oder zum Teil zurückzutreten. Sollte das Rücktrittsrecht in Anspruch genommen werden, wird der Käufer die nachgewiesenen Aufwendungen, die vom Verkäufer getragen wurden, rückerstatten. Das Recht auf die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche durch den Verkäufer bleibt davon unberührt. 

(9) Das Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer ausschließlich dann zu, wenn die ihm gegenüber dem Verkäufer zustehende Forderung durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil festgestellt wird oder wenn diese durch den Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkannt wird. Dem Käufer steht jedoch nicht das Recht zur Aufrechnung gegen die Forderung, die er im Wege der Abtretung erwarb. Dem Käufer steht kein Recht auf Einstellung jeglicher Zahlungen.


§ 5 Eigentumsvorbehalt:

(1) Alle Lieferungen und Leistungen des Verkäufers werden unter Vorbehalt des Eigentumsrechts ausgeführt. Die gelieferte Ware (im weiteren „vorbehaltene Ware”) bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen durch den Käufer, unabhängig von ihrer Rechtsgrundlage, einschließlich der bedingten Forderungen oder der künftigen Nebenforderungen, sowie der Schadenersatzansprüche.

(2) Der Käufer ist nicht berechtigt, ohne frühere schriftliche Zustimmung des Verkäufers ein Pfandrecht oder eine Sicherungsübereignung zu bestellen oder die vorbehaltene Ware auf eine andere Art und Weise zu belasten. Beim Eingriff der Dritten, insbesondere wenn eine Vollstreckung gegenüber der vorbehaltenen Ware vorgenommen wird, ist der Käufer verpflichtet, das Eigentumsrecht des Verkäufers anzuzeigen, diesen umgehend über den Eingriff des Dritten zu informieren und dem Verkäufer alle nötige Hilfe zum Schutz seiner Rechte zu leisten. Der Käufer trägt alle Kosten, die mit dem Schutz des dem Verkäufer zustehenden Eigentumsrechts verbunden sind.        

(3) Sollte der Käufer den Vertrag verletzen – insbesondere im Falle eines Zahlungsverzugs, ist der Verkäufer berechtigt, die sofortige Rückgabe der vorbehaltenen Ware zu verlangen, und der Käufer hat diese Ware dem Verkäufer auszugeben, beziehungsweise seine Ansprüche gegenüber den Dritten auf die Ausgabe der vorbehaltene Ware an den Verkäufer abzutreten.  Der Käufer trägt alle Kosten, die mit der Rückgabe der vorbehaltenen Ware verbunden sind. Die Aufforderung zur Rückgabe der vorbehaltenen Ware hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des geschlossenen Vertrags und bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag, es sei denn der Verkäufer eine ausdrückliche schriftliche Rücktrittserklärung abgibt.  

(4) Der Käufer ist jedes Mal verpflichtet, die Ware zu eigenem Kosten sorgfältig aufzubewahren und sie gegen übliche Gefahren, vor allem gegen Feuer, Wasser und Diebstahl, bis zur Höhe seines Kaufpreises zu versichern. Der Käufer überträgt schon jetzt auf den Verkäufer die Forderungen gegenüber dem Versicherer aus dem versicherten Schaden in der Höhe, die dem Wert der vorbehaltenen Ware entspricht. Auf Aufforderung des Verkäufers wird der Käufer ihm die Versicherungsscheine zur Geltendmachung der Versicherungsleistungen ausgeben.

(5) Der Eigentumsvorbehalt umfasst auch die Waren, die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen Sachen entstanden sind. Die Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der vorbehaltenen Ware erfolgt immer zugunsten des Verkäufers, ohne jedoch die Entstehung jeglicher Verpflichtung bei dem Verkäufer zu verursachen. Im Falle, wenn der Käufer eine Verbindung oder Vermischung der vorbehaltenen Ware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren vornimmt, erwirbt der Verkäufer das Miteigentumsrecht an der neuen Sache in dem Anteil, der proportional zum Wert der vorbehaltenen Ware aus der MwSt.-Rechnung im Verhältnis zum Wert der neuen Sache ermittelt wird. Der Anteil am Miteigentum wird zur vorbehaltenen Ware im Sinne dieser Bedingungen. Für den Fall, dass der Wert des Arbeitsaufwands des Käufers den Wert der verarbeiteten vorbehaltenen Ware übersteigt oder die vorbehaltene Ware mit den Sachen, die kein Eigentum des Verkäufers bilden, so verbunden wurde, dass sie zum Bestendteil anderer Hauptsache wird, die dem Käufer gehört, überträgt der Käufer auf den Verkäufer schon jetzt kostenlos das Miteigentumsrecht an der neuen Sache im entsprechenden Verhältnis. Die Aufbewahrung der Waren aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer ersetzt ihre Ausgabe.

(6) Der Verkäufer ist berechtigt, die vorbehaltene Ware zu verarbeiten, zu verbinden oder zu vermischen, sowie diese weiterzuverkaufen, jedoch ausschließlich im Rahmen üblicher Geschäftstätigkeit und zu den Bedingungen, die von den Marktbedingungen nicht abweichen und nur, solange der Käufer allen seinen Pflichten, vor allem den Zahlungsverpflichtungen, gegenüber dem Verkäufer ordentlich nachkommt und keine anderen Umstände aus dem §4.7. Satz 1 dieser Bedingungen nicht auftreten. Im sonstigen Bereich ist der Käufer nicht berechtigt mit der vorbehaltenen Ware anders zu verfügen.    

(7) Als Sicherung überträgt der Käufer auf den Verkäufer schon jetzt alle ihm zustehenden Forderungen aus dem Weiterverkauf der vorbehaltenen Ware in voller Höhe einschließlich aller Rechte, und der Verkäufer nimmt hiermit diese Abtretung an.  Sollte der Käufer die vorbehaltene Waren nach ihrer Verarbeitung oder Verbindung/Vermischung mit Sachen, die kein Eigentum des Verkäufers darstellen, veräußert haben, überträgt der Käufer schon jetzt auf den Verkäufer alle ihm daraus zustehenden Forderungen und Nebenrechte bis zum Wert der vorbehaltenen Ware aus den durch den Verkäufer ausgestellten Rechnungen, und der Verkäufer nimmt hiermit diese Abtretung an. Im Falle, wenn der Kunde des Käufers sich gegenüber das Recht auf die Abtretung der Forderung wirksam ausgeschlossen hat, so wird im Innenverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Käufer angenommen, dass die oben angezeigten Forderungen, abgesehen von ihrer Art, auf den Verkäufer wirksam übertragen wurden. Für den Fall, dass der Käufer nach den nachfolgenden Bestimmungen des §5.8 dieser Bedingungen das Recht auf die Geltendmachung der Forderungen in eigenem Namen verliert, erteilt er dem Verkäufer eine Vollmacht zur Geltendmachung dieser Forderungen in seinem Namen und zu Kosten des Verkäufers.         

(8) Abgesehen von der Abtretung der Forderung nach den oben genannten Bestimmungen ist der Käufer berechtigt und verpflichtet auf eine widerrufbare Art und Weise die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen geltend zu machen. Es verletzt nicht das Recht auf die Geltendmachung dieser Forderungen durch den Verkäufer – der Verkäufer verpflichtet sich dieses Recht nicht in Anspruch zu nehmen, solange der Käufer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer, insbesondere den Zahlungsverpflichtungen, nachkommt und keine Umstände aus dem §4.7. Satz 1  dieser Bedingungen auftreten. Sonst verliert der Käufer sein Recht auf die Geltendmachung der Forderungen im eigenen Namen und auf unsere Aufforderung hat er den Verkäufer über die auf den Verkäufer übertragenen Forderungen und die Schuldner zu informieren, die Abtretung der Forderungen gegenüber den Schuldner bekanntzugeben und dem Verkäufer alle Unterlagen und Informationen zu überweisen, die zur Geltendmachung dieser Forderungen benötigt werden. Der Verkäufer ist auch berechtigt, die Schuldner des Käufers über die erfolgte Abtretung direkt zu informieren und sie zur direkten Zahlung zu seinen Gunsten aufzufordern.      

(9) Alle etwaigen Kosten (vor allem die Abgabe auf Rechtsgeschäfte), die mit der Abtretung der Forderungen verbunden sind, gehen zu Lasten des Käufers. 

§6 Übergang der Gefahr des zufälligen Verlustes oder der zufälligen Beschädigung 

Bei keinen abweichenden ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarungen, geht das Risiko des zufälligen Verlustes oder der zufälligen Beschädigung der Ware auf den Käufer mit der Bereitstellung der Ware zur Verfügung des Käufers auf dem Werksgelände des Verkäufers über. Beim Verzug in der Abnahme/Versendung der Ware aus den Gründen, die vom Käufer zu vertreten sind, geht das Risiko des zufälligen Verlustes oder der zufälligen Beschädigung der Ware auf den Käufer mit der Meldung der Versandbereitschaft bei dem Käufer über.    


§ 7 Mangelhaftung:

(1) Der Käufer ist berechtigt, die etwaigen Ansprüche aus der Gewährleistung nur dann geltend zu machen, wenn er seiner Pflicht nachgekommen ist, den Liefergegenstand zu prüfen und den Verkäufer über die festgestellten Mängel gemäß den Rechtsvorschriften und/oder diesen Bedingungen zu informieren. Der Käufer ist verpflichtet, jede Lieferung auf die quantitativen, sichtbaren und aufdeckbaren Mängel und auf die Übereinstimmung der gelieferten Waren mit seiner Bestellung zu prüfen, sowie den Verkäufer umgehend, jedoch nicht später als innerhalb 7 Tage ab Ausgabe der Ware, schriftlich über die etwaigen Mängel zu informieren.  Die verborgenen oder bei der richtig durchgeführten Prüfung nicht feststellbaren Mängel hat der Käufer dem Verkäufer umgehend, jedoch nicht später als innerhalb 7 Tage ab Aufdeckung des jeweiligen Mangels, schriftlich mitzuteilen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Reklamationstermine hat den Verlust der Berechtigungen aus der Gewährleistung in Bezug auf den jeweiligen Mangel zur Folge. Die Einleitung einer Prüfung der gemeldeten Mängel oder Maßnahmen zur Behebung eines Mangels durch den Verkäufer schließt nicht aus, dass der Verkäufer einen Einwand zur nicht termingerechten und nicht ordentlichen Mangelmeldung erheben kann.     

(2) Der Verkäufer haftet nicht für die Mängel und Fehler, die durch unsachgemäße Beladung, Entladung und/oder Lagerung, darunter durch die Aussetzung der Ware dem Einfluss der Witterungsbedingungen und/oder der Chemikalien, den natürlichen Verschleiß, die Nichtbeachtung der Anweisungen des Verkäufers bezüglich des Betrieb und der Wartung, der unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Anwendung der Ware, der fehlerhaften Montage entstanden sind.

(3) Für zulässig werden die nicht relevanten Abweichungen in Farbton, Design, Oberflächeneigenschaften, Abmessungen, Härte, Festigkeit und Wasseraufnahme gehalten. Diese Abweichungen stellen keine Grundlage für jegliche Ansprüche des Käufers dar.   

(4) Die Haftung des Verkäufers aus der Gewährleistung für die Mängel erlischt nach einem 1 Jahr ab Ausgabe der Ware an den Käufer. Bei den Sachmängel, die in der o/g Gewährleistungszeit aufgedeckt werden, verpflichtet sich der Verkäufer nach eigener Wahl entweder den Mangel kostenlos zu beheben, oder eine mangelfreie Ware zu liefern, sofern der Mangel schon vor dem Risikoübergang bestand oder aus dem Grund erfolgte, der schon vorher am verkauften Gegenstand lag. Die Beweislast in dieser Hinsicht trägt der Käufer. 

(5) Um dem Verkäufer die Erfüllung der Pflichten aus dem §7.4. zu ermöglichen, ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer einen angemessenen Termin zu setzen, wobei der Termin als angemessen gilt, wenn dieser mindestens 30 Arbeitstage beträgt. Der Verkäufer kann die Mangelbehebung oder Lieferung einer mangelfreien Sache verweigern, wenn diese mit den unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wären. Als unverhältnismäßig hoch gelten insbesondere die Kosten, die über 30% des Marktwertes der Ware hinausgehen, gegenüber der die Ansprüche aus der Gewährleistung erhoben wurden.    

(6) Im Verweigerungsfall, von dem oben im  § 7.5 die Rede ist, oder im Falle, wenn die Reparatur oder Lieferung mangelfreier Waren zwei Mal nicht gelingt, hat der Käufer das Recht vom Vertrag in seinem die mangelhafte Ware betreffenden Teil zurückzutreten oder die proportionale Preissenkung zu verlangen, wobei die etwaigen weitergehenden Ansprüche dem Käufer ausschließlich in dem Umfang zustehen, der im §8 dieser Bedingungenbestimmt wurde. Erklärt der Käufer wirksam, dass er das Recht auf die Preissenkung in Anspruch nimmt, so wird das Recht auf den Vertragsrücktritt aus dem gleichen Grund ausgeschlossen. Bei unwesentlichen Mängeln steht dem Käufer ausschließlich das Recht auf die Preissenkung zu.

(7) Die Waren, die wegen der Reparatur/des Austauschs der mangelhaften Ware ausgetauscht wurden, werden zum Eigentum des Verkäufers. 

(8) Bei unbegründeten Reklamationen wird der Käufer dem Verkäufer auf seine Aufforderung alle Kosten rückerstatten, die der Verkäufer infolge des Reklamationsverfahrens getragen hat.  

(9) Mit den Gewährleistungsansprüchen kann direkt gegenüber dem Verkäufer nur der Käufer auftreten; diese Ansprüche dürfen auf die Dritten nicht übertragen werden.

(10) Diese Bedingungen bilden keine Grundlage für die Erteilung dem Käufer einer Garantie für die Qualität der Waren oder die Sicherung der Wareneigenschaften. 

§8 Schadenersatzhaftung:

(1) Sofern die absolut geltenden Rechtsvorschriften oder Bestimmungen dieser Bedingungen nicht anders bestimmen, basiert die Haftung des Verkäufers auf dem Verschuldungsprinzip und wird ausschließlich auf die Fälle der Vorsatzschuld und der groben Fahrlässigkeit eingeschränkt. Diese Haftung begrenzt sich immer auf die Schäden, die normale, voraussehbare und direkte Folge einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers sind, unter Ausschluss des entgangenen Gewinns.   

(2) Die Bestimmungen des §8.1. dieser Bedingungen gelten entsprechend in Bezug auf die anderen Schadenersatzansprüche als die Ansprüche aus der Nichterfüllung oder unsachgemäßen Erfüllung des Vertrags, insbesondere die Ansprüche aus den unzulässigen Handlungen, außer den Ansprüchen aus der Haftung für den Schaden, der durch das gefährliche Produkt verursacht wurde.   

(3) Im sonstigen Bereich werden jegliche Schadenersatzansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unabhängig von ihrer Rechtsgrundlage ausgeschlossen. 


§ 9 Angewandtes Recht. Gerichtsstand. Sonstige Bestimmungen:

(1) Der Vertrag und diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Republik Polen, unter dem Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980. In den Angelegenheiten, die mit diesen Bedingungen nicht geregelt wurden, finden die Vorschriften des Zivilgesetzbuches Anwendung.

(2) Das Gericht, das für die Entscheidung aller Streitigkeiten aus den Verträgen, die auf Basis dieser Bedingungen geschlossen wurden, zuständig ist, ist das ordentliche Gericht, sachlich zuständig für den Sitz des Verkäufers. Abgesehen von dem Obengenannten ist der Verkäufer berechtigt, den Käufer vor dem Gericht mit Gerichtsstand am Sitz/Wohnort des Käufers zu verklagen.  

(3) Sofern diese Bedingungen nicht anders bestimmen, ist die Abtretung der Rechte und Pflichten aus den Verträgen, die auf Basis dieser Bedingungen abgeschlossen wurden, ausgeschlossen.

(4) Sooft es in diesen Bedingungen von der Schriftform die Rede ist, wird auch die Versendung eines Schreibens per Fax oder E-Mail für ausreichend gehalten. 

(5) Der Käufer erklärt sich hiermit einverstanden, dass der Verkäufer (HOMANIT Krosno Odrzańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie)seine Personendaten gemäß dem Personendatenschutzgesetz vom 29.08.1997 (poln. GBl. 02.101.926 mit späteren Änderungen) für die Zwecke der sachgemäßen Erfüllung der abgeschlossenen Verträge sowie für die Marketingzwecke ausnutzt Das Zugänglichmachen der Personendaten durch den Käufer ist freiwillig. Dem Käufer stehen alle Rechte aus dem Personendatenschutzgesetz zu, insbesondere das Recht auf die Einsicht in eigene Personendaten und ihre Korrektur.  

§ 10 Salvatorische Klausel:

Sollten die einzelnen Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die sonstigen Bestimmungen dieser Bedingungen und der Verträge, die aufgrund dieser Bedingungen abgeschlossen wurden, weiter in Kraft. Die unwirksamen Bestimmungen werden mit den Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der ersetzten Bestimmungen entsprechen.