Ogólne warunki dostaw i płatności firmy HOMANIT Polska Sp. z o.o. i Spółka” spółka komandytowa w Karlinie (Wersja czerwiec 2010)

§1 Obowiązywanie Warunków:

 1. Niniejsze ogólne warunki dostaw i płatności (w dalszej części „Warunki“) znajdują wyłączne zastosowanie do  wszystkich dostaw i świadczeń „HOMANIT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka” spółka komandytowa w Karlinie (dalej „Sprzedający”). Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Wyłącza się zastosowanie sprzecznych, odmiennych lub uzupełniających ogólnych warunków Kupującego, także w przypadku, gdy Kupujący złożył na ich podstawie zamówienie lub inne oświadczenie, jak również w przypadku, gdy Sprzedający wiedząc o odmiennych warunkach Kupującego zrealizował na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń.

 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

 3. Niniejsze Warunki mają postać elektroniczną i udostępnianie są Kupującemu w formie pliku komputerowego dostępnego w powszechnie stosownym formacie na stronie internetowej (www.homanit.pl) w sposób umożliwiający Kupującemu pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Niniejsze Warunki tracą moc z chwilą opublikowania w/w na stronie internetowej nowych warunków lub z chwilą dostarczenia nowych warunków Kupującemu. 

§ 2 Oferta i zawarcie umowy:

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

 2. Umowa zawierana jest na podstawie zamówienia Kupującego. Zamówienie to stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a Kupujący związany jest złożonym zamówieniem przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni od dnia jego wpływu u Sprzedającego. Zamówienia Kupującego wymagają każdorazowo wyraźnego pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez Sprzedającego, a do tego czasu nie wiążą Sprzedającego. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.

 3. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego różni się od treści zamówienia złożonego przez Kupującego, zawarcie umowy następuje na zaproponowanych przez Sprzedającego warunkach, jeżeli Kupujący najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie odrzuci go w sposób wyraźny na piśmie.

 4. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 3 Miejsce i terminy dostawy:

 1. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, miejscem spełnienia świadczenia Sprzedającego (miejscem dostawy) jest siedziba zakładu Sprzedającego.

 2. Terminem dostawy jest termin wynikający z zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy  w terminie wskazanym w zamówieniu Kupującego, Sprzedający potwierdzając przyjęcie zamówienia określi równocześnie w sposób wiążący inny termin dostawy, z zastrzeżeniem §2.3 niniejszych Warunków.

 3. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności poda niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy, gdy również dokona umówionych wpłat). Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawidłowych i niekompletnych danych zamówienia oraz za błędy/opóźnienia wynikłe z tej przyczyny.

 4. Terminy dostawy uważa się za dochowane, jeśli do upływu tych terminów zgłoszono gotowość przedmiotu dostawy do wysyłki. Terminy dodatkowe Kupujący zobowiązany jest wyznaczać Sprzedającemu na piśmie i nie mogą być one krótsze niż 2 tygodnie od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego.   

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Sprzedającego okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. problemy z zaopatrzeniem w surowce, zakłócenia pracy zakładu spowodowane w szczególności przez ogień, wodę, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk, lokaut, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa,  również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach Sprzedający uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym Sprzedający powiadomi Kupującego. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu dostawy Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. O ile jednak powyższe przeszkody spowodują przekroczenie uzgodnionego terminu dostawy o co najmniej 1 miesiąc zarówno Sprzedającemu jak i Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej części, przy czym Kupującemu prawo to przysługuje pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Sprzedającemu zgodnie z §3.4. in fine niniejszych Warunków. W powyższych przypadkach Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego.

 6. W przypadku niedochowania terminu dostawy z winy Sprzedającego i poniesienia w związku z tym przez Kupującego szkody, Kupujący uprawniony jest do żądania zryczałtowanego odszkodowania. Odszkodowanie to obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a jego wysokość wynosi maksymalnie 1% za każdy pełny tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż łącznie 5 % wartości netto tej części dostawy, która w wyniku zwłoki nie mogła zostać wykorzystana we właściwym czasie lub nie mogła zostać wykorzystana zgodnie z umową.  Ponadto Kupujący uprawniony jest – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Sprzedającemu zgodnie z §3.4. in fine niniejszych Warunków - do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu/zwłoce z odbiorem towaru. Jakiekolwiek dalsze ewentualne roszczenia Kupującego z tytułu zwłoki w dostawie, w szczególności roszczenia odszkodowawcze są – z zastrzeżeniem postanowień §8 niniejszych Warunków – wyłączone. 

 7. Dopuszcza się dostawy częściowe/częściami. Dostawy częściowe mogą być odrębnie fakturowane. W przypadku, gdy Sprzedający wykona umowę w części, wyżej wymienione uprawnienia (w szczególności prawo odstąpienia) przysługują Kupującemu wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części umowy. Dostawy zmniejszone lub zwiększone do 10 % uznaje się za zgodne z umową.

 8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego zgłoszono gotowość do wysyłki, przed upływem terminu dostawy. W przeciwnym przypadku Sprzedający uprawniony jest według własnego wyboru, każdorazowo na koszt i ryzyko Kupującego do wysyłki towaru lub jego magazynowania lub po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu, do jego sprzedaży z wolnej ręki na warunkach według uznania Sprzedającego, przy czym kwoty uzyskane ze sprzedaży zostaną zaliczone na wierzytelności Sprzedającego z tytułu dostawy nieodebranego towaru, a Kupujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy w cenie. Powyższe obowiązuje w przypadku, gdy wysyłka towaru nie może zostać wykonana z innych przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 4 Ceny i płatności:

 1. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień podane przez Sprzedającego ceny są cenami według formuły EXW zgodnie z Incoterms 2000. Ceny te są cenami netto i ulegają powiększeniu o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 2. Obowiązującą ceną dla danej dostawy jest cena wskazana przez Sprzedającego w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku jednak realizacji dostawy w terminie późniejszym niż 4 miesiące od dnia potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo zastosowania ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu realizacji dostawy. 

 3. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany cen w przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na życzenie Kupującego nastąpi zmiana formatu (wymiarów) zamówionych towarów o więcej niż 2% w stosunku do formatu pierwotnie zamówionego.

 4. W braku wyraźnych odmiennych pisemnych uzgodnień, wszelkich płatności - także w przypadku dostaw częściowych - Kupujący dokonuje bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach Sprzedający może udzielić Kupującemu rabatuz tytułu szybszej płatności (skonto) od ceny netto (bez ewentualnych kosztów transportu), przy czym ewentualne skonto przyznawane jest wyłącznie pod warunkiem całkowitego i terminowego uregulowania wszelkich innych zobowiązań płatniczych wynikających z wcześniejszych dostaw. Skonta nie udziela się w odniesieniu do zamówień o wartości netto towarów niższej niż równowartość 100 EURO. Za pisemną zgodą Sprzedającego zapłata może nastąpić również czekiem lub wekslem, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za okazanie i za wniesienie protestu w odpowiednim terminie. Wszelkie koszty powstałe po stronie Sprzedającego w związku z dyskontem czeków lub weksli obciążają Kupującego.

 5. W przypadku płatności przelewem dniem zapłaty jest dzień uznania wskazanego w fakturze VAT rachunku bankowego Sprzedającego kwotą przelewu.

 6. Niezależnie od wskazań Kupującego, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Sprzedającemu przysługuje niezależnie od wskazań Kupującego prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej.

 7. W przypadku braku zapłaty w terminie Kupujący popada w opóźnienie, bez konieczności wykazywania innych przesłanek. Od dnia popadnięcia w opóźnienie Sprzedający uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych, a wszelkie zobowiązania płatnicze Kupującego wobec Sprzedającego wynikające z wzajemnych stosunków handlowych stają się natychmiast wymagalne i Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty i to nie to niezależnie od terminu wymagalności przyjętych weksli.

 8. Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Kupującego, w szczególności jeśli nie jest możliwa realizacja wystawionych przez niego weksli lub czeków, ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Kupującego lub zmniejszył wysokość limitu kredytowego, w stosunku do Kupującego złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało postępowania naprawcze, Sprzedający uprawniony jest powstrzymać się z realizacją złożonych a niezrealizowanych zamówień lub uzależnić ich realizację od niezwłocznego przedłożenia we wskazanym przez siebie terminie określonych przez Sprzedającego (zarówno co do formy jak i treści) zabezpieczeń (np. gwarancja bankowa polskiego banku) lub zapłaty z góry (przedpłata), a w przypadku nie uczynienia zadość  wezwaniu Sprzedającego, bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu odstąpić od wszelkich lub niektórych umów i to według uznania Sprzedającego w całości lub w części. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu wobec Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Kupujący zwróci poniesione przez Sprzedającego udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez Sprzedającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

 9. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca mu wobec Sprzedającego wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została przez Sprzedającego wyraźnie uznana na piśmie. Kupującemu nie przysługuje jednak prawo dokonania potrącenia z wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu. Kupującemu nie przysługuje prawo wstrzymania płatności z jakiegokolwiek tytułu. 

§ 5 Zastrzeżenie własności:

 1. Wszelkie dostawy i świadczenia sprzedającego dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności. Dostarczony towar (w dalszej części „towar zastrzeżony”) pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania przez Kupującego, wszelkich wierzytelności wynikających z wzajemnych stosunków handlowych, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi.

 2. Kupujący nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej wyraźnej zgody Sprzedającego do ustanawiania zastawu, przewłaszczania na zabezpieczenie ani też obciążania w inny sposób towaru zastrzeżonego. W przypadku ingerencji osób trzecich, w szczególności skierowania egzekucji w stosunku do towaru zastrzeżonego, Kupujący zobowiązany jest wskazać na prawo własności Sprzedającego, poinformować go niezwłocznie o fakcie ingerencji oraz udzielić Sprzedającemu wszelkiej pomocy niezbędnej do ochrony jego praw. Kupujący ponosi wszelkie koszty ochrony przysługującego Sprzedającemu prawa własności.

 3. W przypadku naruszenia przez Kupującego umowy – w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie – Sprzedający uprawniony jest do żądania natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego, a Kupujący zobowiązany jest towar ten Sprzedającemu wydać względnie przelać na Sprzedającego jego roszczenia wobec osób trzecich o wydanie towaru zastrzeżonego. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru zastrzeżonego. Wystąpienie z żądaniem zwrotu towaru zastrzeżonego pozostaje bez wpływu na ważność zawartej umowy i nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający złoży wyraźne pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 

 4. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo na własny koszt przechowywać starannie towar zastrzeżony oraz ubezpieczyć go do wysokości jego ceny zakupu od zwyczajowych ryzyk, w szczególności od ognia, wody i kradzieży. Kupujący przelewa na Sprzedającego już teraz roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem w wysokości odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego. Na żądanie Sprzedającego Kupujący wyda mu polisy ubezpieczeniowe w celu dochodzenia świadczeń ubezpieczeniowych.

 5. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także towary powstałe w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania z innymi rzeczami. Przetworzenie połączenie lub pomieszanie towaru zastrzeżonego następuje zawsze na rzecz Sprzedającego, nie powodując jednakże powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący dokona połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami nie stanowiącymi własności Sprzedającego, Sprzedający nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w udziale oznaczonym proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z faktury VAT w stosunku do wartości nowej rzeczy, który to udział we współwłasności staje się towarem zastrzeżonym w rozumieniu niniejszych Warunków. Na wypadek, gdyby wartość nakładu pracy Kupującego przewyższała wartość przetworzonego towaru zastrzeżonego lub gdy towar zastrzeżony zostałby połączony z rzeczami nie stanowiącymi własności Sprzedającego w taki sposób, iż stałby się on częścią składową innej rzeczy głównej stanowiącej własność Kupującego, Kupujący przenosi na Sprzedającego już teraz nieodpłatnie prawo współwłasności nowej rzeczy w odpowiednim stosunku. Przechowanie przez Kupującego towarów powstałych w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania zastępuje ich wydanie.

 6. Sprzedający uprawniony jest do przetworzenia, połączenia lub pomieszania oraz  odsprzedaży towaru zastrzeżonego, jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych oraz jedynie tak długo, jak długo Kupujący wywiązuje się w sposób należyty z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedającego, w szczególności zobowiązań płatniczych i nie zachodzą inne okoliczności wskazane w §4.7. zdanie 1 niniejszych Warunków. W pozostałym zakresie Kupujący nie jest uprawniony do jakichkolwiek rozporządzeń towarem zastrzeżonym. 

 7. Tytułem zabezpieczenia Kupujący przelewa już teraz na Sprzedającego wszelkie przysługujące mu wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a Sprzedający niniejszym przelew ten przyjmuje. W przypadku zbycia przez Kupującego towaru zastrzeżonego – po jego przetworzeniu lub połączeniu/pomieszaniu z rzeczami nie stanowiącymi własności Sprzedającego - Kupujący przelewa niniejszym już teraz na Sprzedającego wszelkie przysługujące mu z tego tytułu wierzytelności i prawa uboczne do wysokości wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z wystawionych przez Sprzedającego faktur, a Sprzedający niniejszym przelew ten przyjmuje. W przypadku, gdy klient Kupującego w sposób skuteczny wyłączył wobec siebie prawo przelewu wierzytelności, to w stosunku wewnętrznym pomiędzy Sprzedającym i Kupującym przyjmuje się, iż wyżej wskazane wierzytelności, niezależnie od ich rodzaju, zostały w sposób skuteczny przelane na Sprzedającego. Na wypadek, gdy Kupujący zgodnie z poniższymi postanowieniami §5.8 niniejszych Warunków utraci prawo do dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do dochodzenia tych wierzytelności w jego imieniu i na rachunek Sprzedającego.     

 8. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Kupujący jest uprawniony i zobowiązanyw sposób odwołalny do dochodzenia przelanych na Sprzedającego wierzytelności. Nie narusza to prawa do dochodzenia tych wierzytelności przez Sprzedającego – jednakże Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Kupujący należycie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedającego, w szczególności zobowiązań płatniczych i nie zachodzą inne okoliczności wskazane w §4.7. zdanie 1 niniejszych Warunków. W przeciwnym przypadku Kupujący traci prawo dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu i na nasze wezwanie zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wszystkich przelanych na Sprzedającego wierzytelnościach oraz osobach dłużników, ujawnić przelew wierzytelności wobec dłużników oraz przekazać Sprzedającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do dochodzenia tych wierzytelności. Sprzedający uprawniony jest także do bezpośredniego poinformowania dłużników Kupującego o dokonanej cesji i wezwania ich do bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz.  

 9. Wszelkie ewentualne koszty (w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych) związane z przelewem wierzytelności ponosi Kupujący. 

§ 6 Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia:

W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego na terenie zakładu Sprzedającego. W przypadku opóźnienia się odbioru / wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki.


§ 7 Odpowiedzialność za wady:

 1. Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia Sprzedającego o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszymi Warunkami. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania każdej dostawy pod kątem wad ilościowych, widocznych i możliwych do wykrycia wad jakościowych oraz zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem oraz zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego na piśmie o ewentualnych wadach/brakach niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania towaru. O wadach ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego badania Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego na piśmie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady. Niedochowanie powyższych terminów reklamacyjnych powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Podjęcie przez Sprzedającego kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez Sprzedającego zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, rozładunku i/lub składowania, w tym także poprzez narażenie towarów na działanie warunków atmosferycznych i/lub substancji chemicznych, naturalnego zużycia, niestosowania się do instrukcji Sprzedającego dotyczących eksploatacji i konserwacji, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania towaru, wadliwego montażu.

 3. Za dopuszczalne uznaje się nieistotne odchylenia w kolorze, wyglądzie, właściwościach powierzchni, wymiarach, twardości, wytrzymałości, absorpcji wody,  które to odchylenia nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

 4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 1 roku od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku wad fizycznych ujawnionych w w/w okresie rękojmi Sprzedający zobowiązuje się wg własnego wyboru bezpłatnie albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad, o ile dana wada istniała już przed przejściem ryzyka lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanej rzeczy. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Kupujący. 

 5. Celem umożliwienia Sprzedającemu wywiązania się z obowiązków wskazanych w §7.4. Kupujący zobowiązany jest do wyznaczenia Sprzedającemu odpowiedniego terminu, przy czym termin uważa się za odpowiedni, jeśli wynosi co najmniej 30 dni roboczych. Sprzedający może odmówić usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli byłoby to związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Jako niewspółmiernie wysokie należy uznać w szczególności koszty, które przekraczają 30% wartości rynkowej towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi

 6. W przypadku odmowy, o której mowa powyżej w § 7.5 lub w przypadku, gdy naprawa lub dostawa towarów wolnych od wad nie powiedzie się dwa razy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej wadliwego towaru albo do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Kupującemu wyłącznie w zakresie określonym w §8 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do żądania obniżenia ceny.

 7. Towary wymienione związku z naprawą /wymianą wadliwego towaru stają się własnością Sprzedającego.

 8. W przypadku reklamacji bezzasadnych Kupujący zwróci Sprzedającemu na jego żądanie wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z postępowaniem reklamacyjnym..

 9. Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Sprzedającego tylko Kupujący; roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

 10. Niniejsze Warunki nie stanowią żadnej podstawy do udzielenia Kupującemu jakiejkolwiek gwarancji za jakość towarów lub zapewnienia o właściwościach towarów.

 

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza:

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Sprzedającego, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

 2. Postanowienia §8.1. niniejszych Warunków obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. W pozostałym zakresie jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze Kupującego wobec Sprzedającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone. 

§ 9 Prawo właściwe. Właściwość sądu. Pozostałe postanowienia:

 1. Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieregulowanych niniejszym Warunkami zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego.

 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedający jest uprawniony do pozwania Kupującego przed sądem miejsca  siedziby/zamieszkania Kupującego.

 3. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, przelew praw i obowiązków Kupującego wynikających z umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków jest wyłączony.

 4. Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o formie pisemnej, wystarczającym jest także wysłanie pisma faxem lub poczta elektroniczną.

 5. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego ( HOMANIT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka” spółka komandytowa w Karlinie ul. Kołobrzeska 17-19, 78-230 Karlino) jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U 02.101.926 z późniejszymi zmianami) dla celów należytego wykonania zawartych umów oraz w celach marketingowych. Udostępnienie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupującemu przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

§ 10 Klauzula salwatoryjna:

W przypadku ewentualnej bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków pozostałe postanowienia niniejszych Warunków oraz zawartych na ich podstawie umów pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.