Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Zawartość oferty online

Autor nie gwarantuje aktualności, prawidłowości, kompletności ani jakości udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wysuwane wobec autora ze względu na szkody o charakterze zarówno materialnym jak i niematerialnym poniesione na skutek korzystania lub niekorzystania z zamieszczonych informacji lub też na skutek korzystania z informacji błędnych i niepełnych, są zasadniczo wykluczone, chyba że autorowi udowodni się działanie rozmyślne lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty są niewiążące.  Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania oraz do przerwania lub zaprzestania publikowania części lub całości stron bez uprzedniej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych („linków”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej możliwe są wyłącznie wtedy, gdy autor zna treść tych stron, posiada techniczne możliwości oraz można od niego wymagać, aby zapobiegł korzystaniu z nich, jeśli przedstawione tam treści są niezgodne z prawem.

Dlatego też autor stanowczo oświadcza, że w chwili umieszczania linków odpowiednie strony nie zawierały treści nielegalnych. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną oraz późniejszą redakcję zlinkowanych/podłączonych stron oraz na zamieszczane tam treści. Dlatego też autor dystansuje się niniejszym stanowczo od wszelkich treści zamieszczonych na wszystkich zlinkowanych/podłączonych stronach, które od chwili umieszczenia linków zostały zmienione. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych we własnej ofercie online oraz wpisów osób trzecich w przygotowanych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a zwłaszcza za szkody wynikłe z korzystania lub niekorzystania z tak przedstawionych informacji odpowiada wyłącznie administrator zlinkowanej strony, nie zaś ta osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na publikowane treści.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor dołożył wszelkich starań mających na celu przestrzeganie we wszystkich publikacjach praw autorskich wobec użytych grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, starał się korzystać ze sporządzonych przez siebie grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz niezastrzeżonych grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w niniejszej ofercie online i ewentualnie chronione znaki handlowe i towarowe podlegają całkowicie postanowieniom obowiązującego prawa oraz objęte są prawem własności zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt wymienienia ich nie uprawnia do wniosku, że prawa do tych znaków nie są zastrzeżone!

Prawa autorskie wobec publikowanych, sporządzonych przez autora obiektów pozostają wyłączną własnością autora stron. Rozpowszechnianie lub korzystanie z takich grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez uprzedniej wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty online, z której użytkownik został przekierowany na niniejszą stronę. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są lub stały się sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub nie odpowiadają im w sposób pełny, pozostałe fragmenty dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i mocy prawnej.