Ogólne warunki dostaw i płatności firmy HOMANIT - Niemcy (Stand: 2005)

§ 1 Obowiązywanie warunków:

 1. Nasze poniższe warunki dostaw i płatności obowiązują dla wszystkich dostaw, również w przypadku, jeżeli w przyszłych umowach nie zostaną one ekspresywnie ustalone. Warunki zakupu kupującego nie obowiązują w stosunku do nas. Niniejszym zgłaszamy sprzeciw w stosunku do potwierdzeń zlecenia lub innych potwierdzeń kupującego powołujących się na warunki handlowe względnie warunki zakupu.

 2. Uzgodnienia odmienne są skuteczne tylko wtedy, jeżeli potwierdzimy je ekspresywnie w formie pisemnej. Forma pisemna służy nie tylko zabezpieczeniu w postępowaniu dowodowym ale również jest warunkiem założenia skuteczności.


§ 2 Oferta i finalizacja umowy:

 1. Oferta jest dla nas nieobowiązująca, o ile nic innego nie zostało ekspresywnie pisemnie ustalone.

 2. Deklaracje woli przedstawione przez reprezentanta są obowiązujące dopiero z chwilą naszego ekspresywnego pisemnego potwierdzenia.

 3. Ustne lub telefoniczne ustalenia również obowiązują dopiero z chwilą ich ekspresywnego pisemnego potwierdzenia z naszej strony.

 4. Umowy osiągają swoją skuteczność dopiero w momencie naszego ekspresywnego pisemngo potwierdzenia zlecenia.

 5. Jesteśmy uprawnieni do scedowania naszych roszczeń/wierzytelności na osoby trzecie.

 6. Sprzedający jest uprawniony do zbierania, zapisywania w pamięci nośników informatycznych, jak i opracowywania, wykorzystywania i przekazywania informacji i danych o kupującym osobom trzecim, szczególnie z celem zarządzania windykacją wierzytelności lub zlecenia mandatu zarządzania dłużnikami dla dokonywania zapisów danych na nośnikach informatycznych, ich adaptacji jak i ich wykorzystania.


§ 3 Dostawa i wysyłka:

 1. Terminy dostaw, które w naszych potwierdzeniach zlecenia określone są ekspresywnie jako przewidywane terminy dostaw, są nieobowiązujące.

 2. Nie odpowiadamy za zwłoki w dostawach i świadczeniach ze względu na siłę wyższą jak i ze względu na wydarzenia, które póżniej (po fakcie potwierdzenia) istotnie nam utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub świadczenie (zalicza się do tego póżniej dodatkowo wynikające problemy z zaopatrzeniem surowcowym, zakłócenie ruchu zakładowego, strajk, lokaout pracowników, brak personelu, brak środków transportu, zarządzenia urzędowe, między innymi również wtedy, gdy wystąpią one w przypadku naszych dostawców i ich poddostawców), nawet w przypadku ustalenia ściśle oznaczonych czasookresów i terminów. Uprawniają nas Państwo do przesunięcia wykonania dostaw i świadczeń o czasookres trwania utrudnienia łącznie z odpowiednim okresem czasu koniecznym do wznowienia prac, jak i w związku z niezrealizowaną częścią (zlecenia) do wycofania się w całości lub częściowo z umowy.

 3. O ile utrudnienie trwa dłużej aniżeli 3 miesiące, kupujący, po wyznaczeniu adekwatnego terminu dodatkowego z grożbą odmowy, jest uprawniony do wycofania się z umowy w odniesieniu do części jeszcze nie zrealizowanej.

 4. O ile my, ze względu na niedotrzymanie zobowiązujących ustalonych i ściśle oznaczonych czasookresów i terminów spowodowaliśmy zwłokę, to prawo do roszczeń z tytułu szkody ze strony kupującego jest wykluczone, jeżeli nasza zwłoka nie jest spowodowana dużym niedbalstwem lub zamiarem (działania na szkodę).

 5. Za skutki nieprawidłowych i niekompletnych danych jak i za błędy wynikające z przejęcia ich transmisji jest odpowiedzialny kupujący.

 6. W każdej chwili jesteśmy uprawnieni do dostaw i świadczeń parcjalnych.

 7. Dostarczenie dostaw realizuje się do uzgodnionej lokalizacji. Przy jej późniejszej zmianie kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty wynikające z tego faktu.

 8. W przypadku odmówienia, czy opóźnienia odbioru lub odbioru ze zwłoką lub też w przypadku innego niekompetentego odbioru, kupujący jest odpowiedzialny za rekompensatę szkody, o ile nie okazało się, że my byliśmy odpowiedzialni za niekompetentny odbiór.

 9. Dostawę realizuje się na odpowiedzialność kupującego. W przypadku transportu naszymi własnymi lub wynajętymi pojazdami niebezpieczeństwo (-odpowiedzialność za niebezpieczeństwo) ujęte w § 446 ustęp 1 kodeksu cywilnego przechodzi na kupującego, w momencie podniesienia towaru z powierzchni na której jest ustawiony, w celu przeładowania go do pojazdu transportującego. O ile okaże się, że transport jest nie z naszej winy niemożliwy, niebezpieczeństwo przechodzi na kupującego w momencie stwierdzenia gotowości do dostawy.


§ 4 Ceny i płatność:

 1. Dane dotyczące cen umieszczone w listach cenowych i katalogach przedstawione są pod rygorem zmiany cen, w stosunku do której nie musi być dokonane uprzednie jej obwieszczenie.

 2. Wymierne są generalnie ceny, wymienione w naszych pisemnych potwierdzeniach zlecenia z doliczeniem podatku od wartości dodanej, VATu obowiązującego w trakcie wykonania świadczenia. Jeżeli nasza dostawa lub nasze świadczenie zrealizowane zostaną później aniżeli 4 miesiące po naszym pisemnym potwierdzeniu zlecenia, to w drodze wyjątku wymierna jest cena obowiązująca w dniu naszej dostawy lub naszego świadczenia i umieszczona na liście cenowej lub w naszym katalogu z doliczeniem obowiązującej w tym dniu wartości dodanej VAT.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny, jeżeli zlecenia na miarę mają odchylenie w wymiarach lub w ich wzajemnej relacji odnośnie świadczenia zlecenia na miarę i/lub strat we wymiarze w stosunku do naszej oferty wynoszące więcej aniżeli 2%.

 4. Nasze ceny oferowane są jako ceny loco od magazynu/fabryki dostawcy, o ile nie zostało to ekspresywnie ustalone inaczej. Koszty tego transportu ponosi kupujący.

 5. Zapłata musi zostać dokonana w przeciągu 30 dni po dostawie, netto zgodnie z § 3. Udziela się skonto. W przypadku sprzedaży gotówkowych i rachunków wynoszących do € 100,-- redukcja wysokości rachunku w ramach skonto nie jest możliwa. Udzielenie skonto jest również niemożliwe, jeżeli istnieje zwłoka w spełnieniu innych zobowiązań płatniczych kupującego w stosunku do nas. Tylko wartość towaru bez opłaty za transport podlega redukcji wysokości rachunku w ramach skonto. Uregulowanie rachunku czekiem lub wekslem dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do wykonania świadczenia i wymaga w każdym przypadku naszej uprzedniej zgody. Nie przejmujemy gwarancji za przedłożenie w odpowiednim czasie lub protest w odpowiednim terminie. Wszystkimi kosztami, które powstaną dla nas w związku z dyskontowaniem czeków lub weksli, obciążamy kupującego.

 6. Wszystkie opłaty uważa się za dokonane dopiero wtedy, gdy przelew pieniężny zapisany jest na poczet naszego konta.

 7. Przy zwłoce płatności kupującego jesteśmy uprawnieni do naliczenia oprocentowania za zwłokę w wysokości 4% rocznie powyżej odpowiedniej stopy oprocentowania dyskontowego Federalnego Banku Niemiec (Deutsche Bundesbank), jednak co najmniej w wysokości 8%. Wysokość oprocentowania za zwłokę ustala się wyżej lub niżej, w zależności od tego, czy udokumentujemy obciążenie wyższą stopą oprocentowania lub też czy kupujący udokumentuje niższe obciążenie. Dochodzenie innego/dalszego roszczenia w związku ze zwłoką jest wykluczone.

 8. Wszystkie opłaty, opłaty częściowe, zapisy kredytowe itd. Przeliczane są według § 367 ustęp 1 kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch).

 9. W przypadku zwłoki płatności, wystąpieniu trudności z płatnością, realizacji weksli lub czeków, niezgodnej z zapadającymi terminami, przy procesach upadłościowych lub postępowaniu układowym dotyczącym majątku klienta występuje natychmiastowa wymagalność wszystkich długów, jak również należności prolongowanych (np. przez odbiór weksla). W takim przypadku rabaty, redukcje ceny, warunki specjalne itd. dla wszystkich jeszcze nie zapłaconych rachunków są unieważnione.

 10. Kupujący dysponuje prawami do zaliczenia wzajemnych roszczeń tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne stwierdzone są prawomocnie i pozostają bezsprzeczne i uznane. Oprócz tego realizacja/egzekucja prawa zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności jest tylko wtedy kompetentna, o ile jego roszczenia wzajemne opierają się na tej samej relacji prawnej.


§ 5 Zastrzeżenie własności:

 1. Zastrzegamy sobie własność towaru tak długo, aż nie zostaną wyrównane wszystkie roszczenia w stosunku do kupującego, wynikające z relacji prowadzenia interesów, łącznie z należnościami, które powstaną w przyszłości, również wynikającymi z jednocześnie lub póżniej podpisanych umów. To obowiązuje również wtedy, jeżeli poszczególne lub wszystkie roszczenia ujęte zostaną w bieżący rachunek i saldo zostało wykonane i zaakceptowane.

 2. Kupujący jest uprawniony do dalszego zbywania towaru zastrzeżonego w toku zgodnej z przepisami realizacji interesów tylko wtedy, jeżeli sceduje niniejszym już teraz na nas wszystkie roszczenia, które powstaną na jego korzyść z dalszego zbycia towarów i to w stosunku do nabywcy jak i w stosunku do osób trzecich. Jeżeli towar zastrzeżony zbyty zostanie w stanie bez obróbki lub po obróbce w powiązaniu z przedmiotami, które są naszą wyłączną własnością, kupujący już teraz sceduje na nas pełną sumę roszczeń powstających z tytułu dalszego zbycia towarów. O ile towar zastrzeżony zbyty zostanie przez kupującego po obróbce/w powiązaniu wspólnie z towarem, który nie jest naszą własnością, to już teraz kupujący sceduje na nas roszczenia powstałe z dalszej sprzedaży, w wysokości wartości towaru zastrzeżonego łącznie ze wszystkimi prawami dodatkowymi i z pozycją (kolejnoœci wierzycieli) przed innymi. Przyjmujemy tę cesję. Kupujący jest uprawniony do ściągnięcia należności również po dokonaniu cesji, jednak zobowiązujemy się do nieegzekwowania tego prawa tak długo, jak długo kupujący realizuje swoje obowiązki płacenia, jak i inne obowiązki w sposób zgodny z przepisami. Nasze uprawnienia ściągania należności we własnym zakresie pozostają niezależne od powyższej cesji. W przypadku zwłoki, kupujący jest zobowiązany do zameldowania nam scedowanych roszczeń i przedstawienia swoich dłużników, oraz do podania wszystkich danych koniecznych do ściągania roszczeń, jak i do przedłożenia odpowiednich dokumentów i poinformowania dłużników o cesji.

 3. Kupujący wykonuje dla nas wszelkiego rodzaju obróbkę względnie przeróbkę zastrzeżonego towaru w taki sposób, że nie powstają z naszej strony żadne zobowiązania. Przy przeróbce, kombinacji, przemieszaniu jak i połączeniu towaru zastrzeżonego z innymi towarami, które nie są naszą własnością, mamy prawo do powstającej w ten sposób współwłasności w nowym przedmiocie, w części w stosunku odpowiadającym stosunkowi wartości towaru zastrzeżonego do wartości pozostałego przerobionego materiału w momencie jego przeróbki, kombinacji, przemieszaniu jak i połączenia. Jeżeli kupujący nabywa prawo do wyłącznej własności nowego przedmiotu, to istnieje zgodność co do tego, że kupujący udostępnia nam współwłasność w nowym przedmiocie w stosunku do wartości przerobionego na niego lub odpowiednio znajdującego się w kombinacji, przemieszaniu jak i w połączeniu z nim towaru zastrzeżonego i przechowuje ją dla nas nieodpłatnie.

 4. Jeżeli w powiązaniu z zapłatą ceny zakupu dokonaną przez kupującego uzasadnione jest wzajemne ubezpieczenie, to zastrzeżenie własności, jak i roszczenie leżące u podstaw tej własności, wynikające z dostaw towarów nie wygasa zanim kupiec, jako akceptant nie zrealizuje weksla.

 5. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza o ponad 20% roszczenia, które mają być zabezpieczone, jesteśmy w takim przypadku zobowiązani do ich wydania na życzenie kupującego.

 6. Przy zastawach i innych interwencjach osób trzecich w odniesieniu do towaru lub do produktu finalnego, kupujący informuje o fakcie naszej własności. Oprócz tego jest on zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o zastawach lub innych interwencjach osób trzecich odnośnie towaru lub produktu finalnego. W przypadku zastaw przesyła nam niezwłocznie protokół zastawy i zapewnia przy tym, że zastawiony przedmiot jest identyczny z przedmiotem, towarem lub jego produktem finalnym dostarczonym przez nas pod rygorem zastrzeżenia własności. Kupujący będzie w każdym przypadku obciążony ewentualnie powstającymi kosztami interwencyjnymi.

 7. W przypadku zwłoki w płaceniu ze strony kupującego, szczególnie w przypadku zaniechania płacenia, wniosku na/lub otwarcie/a upadłościowych jak i sądowych lub pozasądowych układów umownych dotyczących majątku kupującego, jesteśmy uprawnieni do żądania natychmiastowego wydania towaru, który jeszcze nie został dalej sprzedany. W takim przypadku jesteśmy jeszcze oprócz tego także uprawnieni do żądania cesji (będącej w posiadaniu) kupującego, którą posiada w stosunku do osób trzecich na roszczenia o wydanie (jeszcze nie sprzedanych towarów). Fakt odbioru towaru lub produktu finalnego zwrotnego jak i zastawienie towaru przez nas nie jest odstąpieniem od umowy z naszej strony.

 8. W przypadku zwłoki w płaceniu, wniosku na/lub otwarcie/a upadłościowych jak i sądowych lub pozasądowych układów umownych dotyczących majątku kupującego wygasa prawo do dalszego zbytu, przeróbki lub przekształcenia jak i kombinacji lub przemieszania towaru lub jego produktu finalnego. W tym przypadku wygasa również pełnomocnictwo do ściągnięcia scedowanych należności.

 9. Kupujący jest zobowiązany ubezpieczyć towar i produkt finalny od możliwości pożaru i niebezpieczeństwa kradzieży i na żądanie przedłożyć nam podpisaną umowę ubezpieczeniową. Kupujący już teraz sceduje roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela wynikające z ubezpieczenia towaru lub produktu finalnego dla zabezpieczenia w pełnym zakresie na nas.

 10. Jakiekolwiek zwrotny odbiór towaru ma miejsce tylko dla zabezpieczenia, i nie jest on odstąpieniem od umowy, nawet jeżeli dodatkowo zezwolono na opłaty w ratach.


§ 6 Gwarancja:

 1. Gwarantujemy, że nasz towar jest bez wad wynikających z produkcji lub stosowanego materiału.

 2. Różnic w kolorze, wyglądzie/właściwości powierzchni, wymiarach, twardości/wytrzymałości, absorbcji wody, wywołanych przez zastosowane surowce jak i rodzaj ich obróbki, nie traktuje się jako błędów w znaczeniu § 434 ustęp 1 kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch).

 3. Dane dotyczące wymiarów i wielkości, na które powołuje się w ofertach i porozumieniach, nie obowiązują jako opis właściwości w znaczeniu § 434 ustęp 1 kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch).

 4. Gwarancja trwa rok. Okres trwania gwarancji na zakup towarów użytkowych wynosi 2 lata. Rozpoczyna się z dniem dostawy.

 5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nas pisemnie o wadach, najpóżniej jednach w przeciągu jednego tygodnia.Wady, które nawet przy pieczołowitym sprawdzaniu nie mogły zostać znalezione w przeciągu tego terminu, należy nam zameldować w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu.

 6. Nasza gwarancja jest nieważna, jeżeli nasze wskazówki dotyczące eksploatacji jak i konserwacji nie zostaną uwzględnione, towar poddawany jest zmianom, części podlegają wymianie i stosuje się materiały użytkowe, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji.

 7. W przypadku uzasadnionych reklamacji jakościowo-ilościowych jesteśmy uprawnieni do ponownego wykonania świadczenia. W przypadku nieudanego ponownego wykonania świadczenia, kupujący ma prawo do zmniejszenia wartości, lub w zależności od swojego wyboru, do odstąpienia od umowy.

 8. Inne roszczenia z tytułu odszkodowania, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odszkodowania wynikających z niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia, są wykluczone; chyba, że poszkodowanie kupującego wywołaliśmy w ramach poważnego zaniedbania/niedbalstwa lub w zamiarze (działania na szkodę).


§ 7 Miejsce wykonania zobowiązania jak i właściwość terytorialna sądu:

 1. Miejscem wykonania zobowiązania dostawy jest siedziba naszej firmy, o ile nie jest to ekspresywnie pisemnie uzgodnione inaczej.

 2. Dla sporów wynikających z interesów prawnych między kupcami według kodeksu handlowego w znaczeniu Prawa Handlowego nasza siedziba firmy jest właściwą siedzibą sądu.

 3. Uzgadnia się prawo niemieckie.


§ 8 Klauzula unieważnienia:

O ile poszczególne postanowienia tej umowy nie są prawnie skuteczne lub stracą swoją skuteczność prawną w drodze później powstałej sytuacji, to nie dotyczy to skuteczności prawnej pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia umowy obowiązuje odpowiednie uregulowanie, które strony uzgodniłyby, gdyby znały nieskuteczność uzgodnionego uregulowania.