OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW firmy HOMANIT Polska Sp. z o.o. i Spółka” spółka komandytowa w Karlinie (Wersja czerwiec 2010)

 

§1 [Zakres zastosowania]

1.         Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (w dalszej części „Warunki“) znajdują wyłączne zastosowanie do zamówień wszelkich towarów i usług (ilekroć poniżej mowa o „towarach” rozumie się przez to także odpowiednio „usługi”) dokonywanych przez „HOMANIT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka” spółka komandytowa w Karlinie (w dalszej części „HOMANIT”). Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „umowa”) zawieranych z Dostawcą i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy HOMANIT i Dostawcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmiennie od niniejszych, ogólne warunki sprzedaży lub dostaw stosowane ewentualnie przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone, nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony HOMANIT. 

2.         Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez HOMANIT.

 

§2 [Zamówienia i zawarcie umowy]

1.         Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego zamówienia HOMANIT. Zamówienie to stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, która może być przyjęta przez Dostawcę jedynie w całości bez jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub zastrzeżeń.

2.         Dostawca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia HOMANIT do pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Jednakże brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wyżej wskazanym terminie uznawany będzie za milczące przyjęcie zamówienia na warunkach w nim określonych, chyba, że Dostawca w tym terminie odrzuci zamówienie w sposób wyraźny na piśmie. 

3.         W przypadku, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę zawierać będzie jakiekolwiek zmiany, uzupełnienia lub zastrzeżenia w stosunku do zamówienia HOMANIT, potwierdzenie to uważa się za nową ofertę, która wymaga wyraźnego pisemnego przyjęcia przez HOMANIT.  

4.         Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez HOMANIT.

5.         Dostawca zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo, czy określone przez HOMANIT w zamówieniu parametry techniczne oraz inne ewentualne wymogi pozwalają na prawidłową realizację dostawy zamawianych towarów. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

6.         Dostawca zobowiązany jest podać każdorazowo na fakturze i dowodzie dostawy numer zamówienia HOMANIT oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie ze strony HOMANIT. W przeciwnym przypadku HOMANIT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy lub wstrzymana zapłaty do czasu wykazania przez Dostawcę podstawy danej dostawy, w szczególności poprzez przedłożenie zamówienia HOMANIT.

 

§3 [Dostawa i terminy dostawy]

1.    W braku odmiennych pisemnych wyraźnych uzgodnień dostawa następują na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca dostawy, którym  jest siedziba HOMANIT. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na HOMANIT następuje z chwilą odbioru dostarczonych towarów przez HOMANIT w miejscu dostawy.

2.    Termin dostawy wynika z zamówienia HOMANIT, przy czym zamówienie może przewidywać także dostawę na żądanie (po wywołaniu ze strony HOMANIT). Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli zamówiony towar w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem zostanie postawiony do dyspozycji HOMANIT w miejscu, terminie i na warunkach wskazanych w zamówieniu. Dostawa towarów przed uzgodnionym terminem dostawy wymaga wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody HOMANIT.

3.    Wszelkie dostawy w ilościach lub jakości innych niż określone w zamówieniu uważa się za niezgodne z umową. Powyższe dotyczy w szczególności nieuzgodnionych w umowie dostaw częściowych, co oznacza, iż HOMANIT będzie uprawniony odmówić ich przyjęcia,  chyba, że Dostawca uzyska wcześniej pisemną zgodę HOMANIT na realizację takich dostaw częściowych. 

4.    W przypadku opóźnienia w dostawie HOMANIT zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

5.    W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni HOMANIT uprawniony jest ponadto - niezależnie od prawa do naliczania  kar umownych z tytułu opóźnienia zgodnie z §3.4.  - według swojego wyboru i bez wyznaczania dodatkowego terminu - do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub zlecenia osobie trzeciej wykonania towarów/usług objętych niezrealizowaną w terminie dostawą na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysługują w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec HOMANIT, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.

6.    W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy prawidłową  realizację umowy, Dostawca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia HOMANIT o pojawieniu się i zakończeniu takich wydarzeń. W takim wypadku HOMANIT może – po wyznaczeniu Dostawcy stosownego terminu do wykonania umowy - od umowy odstąpić w całości lub w części. Dostawcy nie przysługują w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec HOMANIT, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.

 

§4 [Ceny. Płatności]

1.    W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień ceny podane w zamówieniu są cenami według formuły DDU zgodnie z Incoterms 2000.

2.    W przypadku ustalenia cen w walucie obcej, ceny te zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia wystawiania faktury. Dostawca obowiązany jest do wpisania na fakturze kursu waluty i numeru tabeli kursów, które stanowią podstawę przeliczenia ceny.

3.    Uzgodniony termin płatności liczony jest od dnia wpływu w HOMANIT prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu realizacji dostawy towarów. Powyższe zasady obowiązują w przypadku przyjęcia dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, przy czym termin płatności liczy się wówczas nie wcześniej niż od terminu dostawy wynikającego z zamówienia.

4.    W braku odmiennych pisemnych wyraźnych uzgodnień, zapłata faktur Dostawcy następuje najbliższego 15-tego lub ostatniego dnia miesiąca przypadającego po terminie płatności ustalonym w umowie i liczonym zgodnie z §4.3. Zapłata w powyższych terminach nie stanowi opóźnienia/zwłoki w zapłacie po stronie HOMANIT i nie rodzi jakichkolwiek roszczeń po stronie Dostawcy.

5.    Płatności następują przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego HOMANIT kwotą przelewu.

6.    W przypadku wadliwej dostawy HOMANIT jest uprawniony do wstrzymania płatności do czasu dokonania dostawy zgodnej z umową.

7.    Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody HOMANIT do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec HOMANIT.

 

§5 [Odpowiedzialność za wady]

1.       W braku odmiennych pisemnych wyraźnych uzgodnień Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru wygasa po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru towaru przez HOMANIT.

2.    Stwierdzone przez HOMANIT wady jawne zgłaszane będą Dostawcy w terminie 1 miesiąca od dnia dostawy, a w przypadku wad ukrytych – w terminie 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia.

3.    Jeżeli dostarczony towar ma wady HOMANIT uprawniony jest żądać według własnego uznania usunięcia wad lub dostawy towaru wolnego od wad w wyznaczonym przez siebie terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadkach pilnych HOMANIT uprawniony jest - bez wyznaczania Dostawcy terminu usunięcia wad / dostawy towaru wolnego od wad -  usunąć wady samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej albo też nabyć towary zastępcze w stosunku do towarów wadliwych – każdorazowo na koszt Dostawcy.

4.    W przypadku nieusunięcia wad/niedostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie wskazanym przez HOMANIT, HOMANIT uprawniony jest według własnego uznania  żądać stosownego obniżenia ceny albo każdorazowona koszt Dostawcy samodzielnie usunąć wady towarów lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej albo odstąpić od umowy w całości lub w części. 

5.    W każdym przypadku wystąpienia wad HOMANIT zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy naprawienia szkody poniesionej w związku z wadliwym wykonaniem umowy przez Dostawcę.

6.    Wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego, w szczególności koszty przechowania wadliwych towarów, koszty transportu, koszty montażu i demontażu, koszty materiałowe oraz koszty pracy ponosi Dostawca.

 

§6 [Obowiązek dochowania tajemnicy]

1.    Dostawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mu przekazane przez HOMANIT i/lub jego pracowników lub stały mu się wiadome w jakikolwiek sposób w związku z nawiązaniem wzajemnych stosunków handlowych, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa HOMANIT i zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w innym celu niż w celu realizacji zamówień HOMANIT. Przez wykorzystanie informacji rozumie się ich bezpośrednie lub pośrednie udostępnienie osobom trzecim, jak również użycie ich do własnych celów. Obowiązek powyższy ma charakter bezterminowy i obejmuje w szczególności informacje dotyczące warunków realizacji zamówień HOMANIT jak i inne informacji handlowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa HOMANIT.

2.    Postanowienia §6.1. znajdują zastosowanie w szczególności do wszelkich wzorów, modeli, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Dostawcy na etapie negocjacji lub przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z realizacją zamówienia i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody HOMANIT. Dostawcy nie służy prawo zatrzymania w/w materiałów z jakiejkolwiek przyczyny i po wykonaniu zamówienia jest zobowiązany do ich zwrotu bez osobnego wezwania.  

3.    W razie naruszenia obowiązków wskazanych w §6.1-§6.2. HOMANIT zastrzega sobie prawo żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN za każde naruszenie.

 

§ 7 [Prawo właściwe. Właściwość sądu. Pozostałe postanowienia]

1.    Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieregulowanych niniejszym Warunkami zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego.

2.    Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby HOMANIT. Niezależnie od powyższego HOMANIT jest uprawniony do pozwania Dostawcy przed sądem miejsca  siedziby/zamieszkania Dostawcy.

3.    Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody HOMANIT wykorzystywać w promocji i reklamie swojej działalności faktu współpracy z HOMANIT.

4.    Przelew praw i obowiązków Dostawcy wynikających z umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków jest wyłączony.

5.    Zapłata kar umownych określonych w niniejszych Warunkach nie wyłącza możliwości dochodzenia przez HOMANIT dalej idących roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Zapłata kar umownych przez Dostawcę w drodze potrącenia jest wyłączona.

6.    Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o formie pisemnej, wystarczającym jest także wysłanie pisma faxem lub poczta elektroniczną.

7.    Ewentualna nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie powoduje nieważności / bezskuteczności pozostałych postanowień oraz umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki. Postanowienia nieważne / bezskuteczne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.