Kodeks postępowania

NASZE WARTOŚCI

Jakość
Grupa Homanit to symbol najwyższej jakości produktów i obsługi klienta. Gwarantujemy naszym klientom wysoki standard jakości i oczekujemy tego samego od naszych dostawców i usługodawców.

Niezawodność
Podtrzymujemy nasze deklaracje - niezależnie od tego, ile wysiłku może nas to kosztować. Od dziesięcioleci jesteśmy gwarantowanym niezawodnym partnerem w zakresie wszystkich naszych informacji i działań.

Odpowiedzialność
Podejmujemy inicjatywę i przejmujemy odpowiedzialność za nasze działania. Jesteśmy skłonni przyznać się do błędów i uczyć się na nich.

Zaufanie
Dbamy o partnerski, otwarty i uczciwy styl współpracy z naszymi pracownikami1, dostawcami i usługodawcami na całym świecie.
Traktujemy się z wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.

Ekonomiczność
Dla przyszłości naszej firmy, jakość produktów i obsługi klienta przy cenach zgodnych z rynkiem oraz pozytywne wyniki naszych działań są niezbędnymi warunkami. Innowacyjność we wszystkich aspektach i ciągłe dążenie do bycia coraz lepszymi to nasz codzienny cel.

W tym kontekście Grupa Homanit zawsze chce być numerem 1 i najlepszym partnerem.


ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje w całej Grupie Homanit, tzn. w następujących spółkach:
Homanit Holding GmbH, Monachium Homanit GmbH & Co. KG, Losheim
Homanit Krosno Odrzańskie sp.z.o.o., Krosno Homanit Polska sp.z.o.o.i.sp., Karlino Homanit S.A.R.L., Schiltigheim
Homatrans sp.z.o.o., Karlino
Homatech Polska sp.z.o.o., Karlino
UAB Homanit Lietuva
Przyszłe bezpośrednie lub pośrednie spółki zależne od Homanit Holding GmbH zostaną włączone do niniejszego Kodeksu Postępowania.


OGÓLNE ZASADY I OBOWIĄZKI


Homanit definiuje zgodność jako przestrzeganie obowiązującego prawa, wewnętrznych regulacji i wiążących dobrowolnych zobowiązań. Kluczowe wymagania dotyczące zgodności zostały podsumowane w niniejszym Kodeksie Postępowania.

Każdy pracownik musi przestrzegać zasad Kodeksu Postępowania. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Kodeksu Postępowania oraz do udziału w odpowiednich szkoleniach.

Wszyscy menedżerowie reprezentują wzór do naśladowania. W tym zakresie ponoszą oni szczególną odpowiedzialność i muszą zapewnić przestrzeganie przez pracowników przepisów Kodeksu Postępowania.

Kodeks Postępowania może być sprecyzowany przez wewnętrzne regulacje. Muszą one być zgodne z Kodeksem Postępowania i opublikowane w odpowiedni sposób w spółkach.

Kodeks Postępowania wyznacza minimalny standard, który ma pierwszeństwo przed łagodniejszymi przepisami krajowymi. W przypadku konfliktu pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy krajowe.

Pytania dotyczące Kodeksu Postępowania należy w odpowiednim czasie wyjaśnić z działem HR w danej lokalizacji.

W przypadku skarg lub konfliktów można zgłaszać się do przedstawicieli pracowników w danej lokalizacji, jak również do działu personalnego lub w razie potrzeby złożyć anonimowy raport w skrzynce pocztowej danego działu personalnego.


UZNANE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM PRAWA CZŁOWIEKA, STANDARDY PRACY I STANDARDY SPOŁECZNE

Homanit przestrzega praw człowieka uznanych na arenie międzynarodowej.

Jako globalnie działająca grupa firm, Homanit przestrzega w szczególności zasad Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz standardów pracy i standardów socjalnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Niezależnie od równej wartości wszystkich praw człowieka, następujące z nich mają dla nas szczególne znaczenie

  • prawo do równych szans i prawo do niedyskryminacji
  • unikanie wszelkich form pracy dzieci i pracy przymusowej
  • punktualne i regularne wypłacanie co najmniej ustawowej płacy minimalnej, z
    identyfikowalnym systemem księgowości płacowej i wiarygodnym systemem re-
    jestracji czasu pracy
  • prawo do wolności zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych zgodnie z
    obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Homanit jest pracodawcą, u którego równość, różnorodność oraz uczciwe i pełne szacunku traktowanie innych odgrywają zasadniczą rolę i dlatego oczekuje od pracowników odpowiedniego zachowania w ich działalności biznesowej. W szczególności wszyscy pracownicy muszą szanować prawa innych osób oraz różnice kulturowe i specyficzne dla danego kraju w kontaktach biznesowych.

Żaden pracownik, zleceniobiorca Homanitu, osoba ubiegająca się o pracę lub partner biznesowy nie może być niewłaściwie traktowany, traktowany preferencyjnie, dyskryminowany lub wykluczony ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, religię lub ideologię, budowę fizyczną, wygląd, wiek, tożsamość seksualną lub inne prawnie chronione cechy. Wszelkie formy molestowania są zabronione. Homanit nie toleruje działań, które przyczyniają się do łamania praw człowieka lub je wspierają.

Jednocześnie, każdy pracownik powinien być świadomy swojej odpowiedzialności i poprzez swoje działania przyczyniać się do promowania swojego środowiska pracy i celów firmy. Homanit kategorycznie odrzuca przemoc w jakiejkolwiek formie. Każdy pracownik powinien czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy i podczas wykonywania swojej pracy. Groźby, przemoc fizyczna i obelgi nie są tolerowane przez Homanit.

Homanit myśli o przyszłych pokoleniach.

Homanit promuje wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia i rozwój, ponieważ pracownicy w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu firmy. W tym kontekście myślimy również o przyszłych pokoleniach i oferujemy odpowiednim młodym ludziom programy stażowe, możliwości kształcenia i współpracę przy pisaniu prac dyplomowych.


ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I JAKOŚĆ

Homanit uważa ochronę ludzi przed naruszeniem ich bezpieczeństwa i zdrowia, jak również odpowiedzialne traktowanie środowiska naturalnego za elementarne składniki działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i ekologiczność naszych własnych produktów są dla nas priorytetem. W ramach zarządzania jakością stale ulepszamy nasze własne produkty i procesy produkcyjne, aby uniknąć wad, jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć zużycie energii i surowców. W związku z tym wszyscy zaangażowani pracownicy są zobowiązani do oszczędnego korzystania z zasobów powietrza, wody i gleby w ramach obowiązujących wymogów prawnych. Odpady muszą być usuwane zgodnie z wymogami prawnymi. Obiekty produkcyjne należy budować i eksploatować w ramach wymogów licencyjnych.

Wyznaczyliśmy wysokie standardy dla jednolitej kultury bezpieczeństwa. Stale rozwijamy działania mające na celu ochronę zdrowia i poprawę bezpieczeństwa pracy, zakładu i transportu. Ryzyko związane z materiałami i produkcją jest redukowane systematycznie i zgodnie z planem. Aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo, należy zawsze przestrzegać wszystkich istotnych przepisów bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i instrukcji pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy na swoim stanowisku pracy w ich aktualnej wersji. Spożywanie alkoholu lub narkotyków w miejscu pracy jest surowo zabronione. Spożywanie alkoholu może być zatwierdzone przez kierownictwo danej firmy Homanit tylko w indywidualnych przypadkach podczas wewnętrznych lub zewnętrznych wydarzeń. Warunkiem koniecznym jest jednak umiarkowane spożycie.


ZAKAZ KORUPCJI

Homanit zakazuje jakiejkolwiek formy korupcji.

Korupcja ogólnie rzecz biorąc oznacza, że ktoś żąda i ewentualnie przyjmuje lub oferuje korzyść osobistą w związku z działalnością gospodarczą lub pełnieniem funkcji publicznej. Takie korzyści mogą przybrać formę prezentu, zaproszenia lub innej przysługi i mogą być korzystne dla danej osoby lub strony trzeciej, np. członka rodziny.

Ponieważ korupcja zazwyczaj zakłóca konkurencję, a w przypadku zaangażowania urzędnika państwowego zagraża integralności działań państwa, jest ona prawnie zakazana w prawie wszystkich krajach.

CO JEST ZABRONIONE?

Zobowiązujemy się do uczciwej konkurencji z korzyścią dla naszych klientów i innych partnerów biznesowych. Szanujemy również niezależność urzędników publicznych. Dlatego w Homanit zabronione są wszelkie formy korupcji, w tym tzw. płatności przyspieszające. Płatności przyspieszające to płatności dokonywane na rzecz urzędnika publicznego w celu zainicjowania lub przyspieszenia rutynowej czynności urzędowej, do której zgłaszane jest roszczenie.

Darowizny w formie gotówki lub jej ekwiwalentów są w Homanit zabronione.

CO JEST DOZWOLONE?

W praktyce, prezenty i zaproszenia dla pracowników lub partnerów biznesowych są najczęstszym rodzajem korzyści. Przyznanie lub przyjęcie takich świadczeń jest dozwolone tylko wtedy, gdy świadczenia te są społecznie odpowiednie i właściwe. W szczególności przyjęcie racjonalnego usprawnienia nie może wpływać na proces podejmowania decyzji przez pracownika, ani też racjonalne usprawnienie nie może sprawiać wrażenia, że wpływa na proces podejmowania decyzji. Stosowność ustala się przede wszystkim na podstawie wartości finansowej świadczenia, funkcji i pozycji odbiorcy, czasu trwania negocjacji i procesów decyzyjnych oraz praktyk biznesowych danego kraju. Przepisy specyficzne dla danego kraju zostaną w razie potrzeby ustalone w oddzielnych instrukcjach. Zaproszenia lub inne korzyści - niezależnie od ich wartości - mogą być wydawane, przyznawane lub przyjmowane tylko wtedy, gdy wykluczone jest samo wrażenie zamierzonego lub rzeczywistego wpływu na procesy decyzyjne.

Świadczenia dla powiązanych osób trzecich, takich jak członkowie rodziny, są dopuszczalne tylko w ściśle określonych, wyjątkowych przypadkach, za zgodą Działu Kadr.

Szczególnie surowe ograniczenia prawne dotyczą darowizn na rzecz urzędników publicznych. Darowizny na rzecz urzędników publicznych są zatem zasadniczo niedopuszczalne i zakazane.

RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Relacje z partnerami biznesowymi muszą być oparte wyłącznie na obiektywnych kryteriach. Dotyczy to przede wszystkim wyboru partnerów. Homanit stanowczo odrzuca udział w kartelach lub innych bezprawnych współpracach z konkurentami, klientami lub dostawcami, które prowadzą do ograniczenia lub zakłócenia konkurencji.


KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA

Homanit przestrzega zasad prawidłowej księgowości.

Skuteczne działanie firmy Homanit i integralność jej informacji zależy również od kompletności i dokładności jej dokumentacji biznesowej. W związku z tym wszystkie odpowiednie zapisy papierowe i elektroniczne należy przechowywać w sposób dokładny i zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi przechowywania danych (w tym obowiązującymi okresami przechowywania).

Żadne fałszywe lub wprowadzające w błąd wpisy nie mogą być dokonywane w księgach, rejestrach lub rachunkach Homanit. Fundusze Spółki mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dokumentach bazowych.


OCHRONA DANYCH

Homanit zapewnia jednolity, odpowiedni poziom ochrony danych.

Dla własnych celów biznesowych oraz dla przyszłych innowacyjnych zastosowań, Homanit wykorzystuje możliwości elektronicznej wymiany informacji. Znamy jednak również związane z tym ryzyko. W kontaktach z danymi osobowymi swoich pracowników i partnerów biznesowych, Homanit chroni i szanuje prawa osobiste i prywatność osób, których one dotyczą.

Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do osób upoważnionych. Każdy, kto ma dostęp do danych osobowych, może je wykorzystywać wyłącznie w ramach prawnych. W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych powołano inspektora ochrony danych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania inspektorowi ochrony danych wszelkich naruszeń ochrony danych.

Ponadto za szczególnie godne ochrony uważamy wszelkiego rodzaju know-how, raporty biznesowe i firmowe, zestawienia kosztów, receptury, dokumenty strategiczne, oceny rynkowe oraz wszelkie informacje o klientach, dostawcach i pracownikach. Informacje tego rodzaju mogą być ujawniane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi i w zgodzie ze wszelkimi istniejącymi umowami.


KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

Firma Homanit jest zaangażowana w otwartą i terminową, jak również spójną i rzetelną komunikację ze wszystkimi interesariuszami.

Pracownicy, którzy publicznie wypowiadają się na temat Homanit - również w mediach społecznościowych - kształtują w ten sposób wizerunek Grupy - zwłaszcza w kontaktach z interesariuszami, takimi jak media, partnerzy biznesowi, wnioskodawcy i rynki kapitałowe. W przypadku publicznego wyrażania prywatnych opinii przez pracowników, musi być zatem wyraźnie rozpoznawalne, że nie jest to opinia firmy Homanit. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z mediów społecznościowych. Oficjalne oświadczenia w Homanicie są składane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.


PRZEPISY EMBARGA, SANKCJE HANDLOWE, KONTROLA EKSPORTU

Homanit wspiera światowe wysiłki mające na celu zapobieganie produkcji broni jądrowej, biologicznej i chemicznej, jak również ich dalszy rozwój i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących handlu zagranicznego i ceł.

Międzynarodowa działalność biznesowa Homanit może stanowić wyzwanie w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sankcji handlowych i embarga handlowego. Prawa i przepisy dotyczące embarga handlowego generalnie zabraniają firmom z siedzibą w jednym kraju prowadzenia działalności w innym kraju. Użytkownik jest zobowiązany do działania przez cały czas zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami dotyczącymi embarga i sankcji handlowych. Homanit monitoruje przestrzeganie tych embarg i sankcji.


PODATKI I ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Homanit przestrzega wszelkich przepisów prawa podatkowego i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kraju i za granicą.

Wypełniając nasze zobowiązania podatkowe, jesteśmy świadomi własnej odpowiedzialności społecznej. Dlatego w ramach naszej działalności na całym świecie wszyscy pracownicy przestrzegają przepisów krajowego prawa podatkowego.

Ponadto, Homanit przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pranie pieniędzy oznacza, że nielegalnie uzyskane dochody są ukrywane i wprowadzane do legalnego obiegu gospodarczego i finansowego.

Płatności dla i od firmy Homanit w gotówce są zabronione, z wyjątkiem drobnych przypadków. Wszystkie płatności muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i zasadami zapobiegania korupcji.


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

W Homanicie jesteśmy przekonani, że zaangażowanie społeczne, socjalne i polityczne jest niezbędne do współpracy pomiędzy biznesem a społeczeństwem.

Na przykład, przekazujemy darowizny w formie pieniężnej i rzeczowej w celu promowania celów kulturowych, społecznych, religijnych, naukowych, politycznych i charytatywnych. Darowizny są dopuszczalne tylko w ramach wymogów prawnych.


1 W poniższym dokumencie użyto męskiej formy słowa pracownik, aby zapewnić zrozumiałość i czytelność. W naszym rozumieniu słowo „pracownik” obejmuje wszystkich, tzn. mężczyzn, kobiety i osoby, które nie czują się przynależne do żadnej płci. To samo dotyczy innych określeń, takich jak klienci, dostawcy, partnerzy handlowi, kandydaci do pracy i urzędnicy państwowi, które również nie są wymienione we wszystkich formach zależnych od płci.